Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde der wereld- en eerverloren Martha, zich in reiner en edeler liefde verbindt met Gretha Murner, een vlekkelooze en rustig-grootsche figuur, die, door het geheele boek als de verpersoonlijking van Victor's hemelsche Muze is. In schrille tegenstelling met Victor staat Paul Herbert, een laag-bij-de-grondsch karakter, dat de kunst in slavendienst stelt van geld en succes. — en als achtergrond, zelfbewust en groot in zijn offergeest, de vriend van Victor, Grégoire, die ook, hoewel vergeefs, de arme verblinde Martha poogt te verdedigen tegen zich zelf. Een boek met een ruime opvatting van het leven en een breeden blik over menschelijke toestanden en, door Victor's eindzegepraal in kracht van eer en plicht, een boek van uitnemende strekking. Toch, juist om de stof, een boek voor volwassenen, en allerminst voor kinderen.

209. DE DAMES MEIENHOF. Suze la Chapelle Roobol. — Holkema en Warendorff, A'dam.

Beatrix en Cecile Meienhof zijn een paar zonderlinge oude jongejuffrouwen, wier weinig belangrijke levenshandeling in dit boek lang en breed wordt uitgemeten. Ik vind het een zeer vervelend en onbeduidend boek. Voor volwassenen kan 't er, als voorbehouden lectuur, nog even door. Niet aan te raden.

210. HET MEISJE UIT MALTA. Fergus. W. Hume. — Bruna, Utrecht.

Een phantastisch boek. Vreemd, dat zóóveel onaangenaam aandoet in dit werkje, wat anders in Fergus W. Hume's geschriften niet het geval is. Zou de vertaler er in gebroddeld hebben'? Zooals het boek daar ligt, vind ik het, om de eerste bladzijden, afkeurenswaardig; 't kan er als voorbehouden lectuur voor volwassenen door.

211. WRAKKE LEVENS. Van Hulzen. Nederl. Bibliotheek.

Zooals de schrijver zelf, in de inleiding, zegt, dit is een ernstig boek; het is helaas méér, het is een somber boek: de beschrijving der aftakeling van verschillende menschenlevens te Da vos. De schrijver blijft, naar mijne meening, beneden zijn aangrijpend onderwerp. Het boek is akelig, doch het is niet mooi tragisch.

212. ERFELIJK BELAST. Hall Caine. — Bruna, Utrecht.

Voorbehouden, om de zonderlinge stof. Iets slechts staat er niet 'in, doch dat vreemde gephantaseer over hypnotisme, als geneesmiddel tegen acute drinkvlagen bevalt me maar half. De schrijver verdedigt 't wel niet, doch 't lijkt er toch veel op. Anders wel een interessant boekje.

213. GESCHEIDEN. Leon. Pany. — Bruna, Utrecht

Een zacht gevoeld, aardig boekje. — Charlotte, de hoofdfiguur, is goed °-eschetst. Niet voor kinderen.

214. HUZARENSTREKEN. Van Lychdorff. — Bruna, Utrecht.

De titel geeft den inhoud goed weer; een complement voor de huzaren is 't anders niet. Wel wat ruw doch onschuldig.

215. DAS GESELLSCHAFTFRaULEIN. A: Belot. Otto Weber, Hembronn.

Dit boek raad ik af; het is zeker voorbehouden, om niet te zeggen : gevaarlijk.

216. DOKTER OF EDELMAN. Ebenstein. — Bruna Utrecht.

Niet voor iedereen geschikt; niet om den inhoud en de strekking, doch om sommige voorstellingen. Als voorbehouden lectuur kan 't er door.

III. Afgekeurde boeken.

217. MARIA VERWAHNEN. Jozef Lauff. - Uilrich Bibliotheek.

. . Een heel raar boek. Zeer opgewonden en valsch devoot. De Capucijner Pater ïs een onmogelijke schepping. Deze „heilige" Maria is een gekkin. Waar het boek heen wil, snap ik niet. Is het eene bespotting der heiligheid ? Is het een reclameboek voor ontoerekenbaarheid ? Of is het heelemaal niets ? Het is in ieder geval ziekelijk, onwaar en gevaarlijk.

Sluiten