Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Tooneelstukken.

281. DE OPGAANDE ZON, spel van den middenstand. H Heijermans. — Amsterdam.

Dit is een tragisch stuk. — Sonja en haar vader, Mathijs de Sterke, bieden met hun onbedaarlijken lach in de overweldigende levenssmart, die het geheele gezin vernielt, een aanblik, waarbij men huivert. Sonja's kracht is ten laatste gebroken, haar lach verstomd; Mathijs is nog sterk op de ruïnen van Sonja's geluk en bestaan. En dan, als alles uit is, is Sonja weer dapper en haar laatste woord is de guitige benaming van haar vader: „domineetje". — Voor volwassenen is het een goed stuk; onder de gekke grappen door, klinkt akelig de sombere toon van 't reddeloos, nutteloos lijden.

282. DE SCHOONZOON VAN MIJNHEER POIRIER. Auhier en Sandau. — Werelb., A'dam.

Een geestig blijspel. De karakters zijn meesterlijk geteekend. Er komen een paar minder loffelijke situaties in voor, doch het stuk is goed. Voor volwassenen zou ik de lectuur niet afkeuren ; altijd met zeker voorbehoud. De „Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur" vat haar taak toch wel heel erg vreemd op!

283. EEN BOETE. Suze la Chapelle Roobol. Wereldbibl., Amsterdam.

Dit is, vooral om de moraal, die aan 't slot het stuk besluit, geen goed stuk; ook om de tendenz. Toch is er moois in den kordaten strijd van Lize en vooral van de dappere Dora tegen den tergend-doodzwijgenden en eigengerechtigd-tyrannizeerenden man, Jacob, die, harteloos, van zijn overwicht het meest onmenschelijke misbruik maakt. Dora is een mooi, eerlijk karakter. Maar het streven, om de , „vromen" allen als bekrompen willoozen en harkerige nulliteiten voor te stellen, is foei-leelijk.

V. Kinderboeken.

284. HET SLOT WILDENSTEIN. Joh. Spyri. Uitg. Maatschappij Misset, Doetinchem.

Een fraai rood-linnen stempelbandje om een zeer mooi, kinderlijk verteld verhaal. De karakters der kinderen en der moeder, van Oom Frits en den Baron en diens slotvoogd Tirius en van de oude Lize en haar Lena zijn lijn uitgewerkt.

285. GEEN THUIS. Joh. Spyri. — Uitg. Maatsch. Misset. Doetinchem.

Het vijfde van de fraaie serie kinderboeken. Dit N° doet voor de andere lang niet onder. De waarde van den huiselijken kring is er mooi in weergegeven. Het tweede verhaal over Wiesje, die „den weg kwijt was" is eveneens heel lief en hier en daar zelfs nog al aangrijpend voor kinderen.

286. DE KLEINE HEIDI. Joh Spyri. — Uitg. Maatsch. Misset, Doetinchem.

Dit boekje, in mooien roodlinnen stempelband, teekent allerliefst het karakter van de kleine Heidi en haar weldadigen invloed op den ouden norschen „oom van den Berg"

287. CORNELLI WORDT OPGEVOED. Joh. Spyri. Uitg. Mij. Misset, Doetinchen.

In een zelfde mooi bandje als de vorige boekjes, geeft de uitgever ons in dit mooie werkje een duidelijk beeld van den invloed der ware moederliefde op de opvoeding. — De verstokte, eigenzinnige Cornelli, door Mevrouw Ham ongemerkt opgevoed, nadat zij door een paar andere bedilzieke, onhandige vrouwen bijna bedorven was....

288. ARTHUR EN SQUIRREL. Joh. Spyri. — Uitg. Maatsch. C. Misset, Doetinchem.

Even mooi en lief als de andere. — Echte kinderlectuur.

Sluiten