Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulp aan haar. En weet je wat ik geloof: dat ze een ongelukkige Üefde heeft gehad! Laatst gaf ze mij haar Nederlandsche Letterkunde, toen 'k de mijne niet vinden kon. Raad u eens wat ik er in vond? Een medaillonportretje... van een heer... en een lokje haar... en k weet vast dat ze geen broers' heeft, dus... Tsa, tsa U*l. met zoo schichtig jongen, tsss... Dag baas Vink

L»en man, yóor op den wagen dien ze voorbij reden, gaf ze een knikje, en spotgllmpjes speelden nog na om haar geknepen lippen, bij de gedachte aan die spichtige Verheide, die gekust werd!! " '

Mevrouw Hada had haar even op de wang getikt, als bestoaffend. - Je bent 'n ondeugd, lachte ze. - Én wat acgt grootmama wel van zulke gedachten ? Foei Ans. 'k dacht dat ,ij je met je duiven en je kippen occupeerde en niet met de amourettes van juffrouw Verheide mTu hoeder. i3^8' kippen! Hoe kun je dat nu denken? t Zitai béte beesten..waar 'k me heelemaal niet „mee occurjeer" zooals je t noemt... '

■ h °' 'k excuus, jonge dame; ik wist niet dat ik

je daarmee pigueerde. spotte mevrouw, terwijl zij nu het hek van De Groote Brink binnen zwenkten.

III

In de vestibule, opzij van de groene gangplanten, verwelkomde de oude mevrouw Hada haar schoondochter < ifIff ! uft e', cen 9,oeie rcis 9ehad ? Ben je niet moê? e eff * .T boven htol hengen. Misschien wil ' aZI T1 lC kamet flaan om Je wat ^ verfrisschen. infnTe *** h°e moeder haar grootmoeder kuste: de groote moo.e blonde moeder dat kleine grootmoedertje; L i? °f Srootmoeder verdween in moeders omhelzina; ze iwas bang een oogenblik dat grootma gebroken zou worden ■Tl c if 7 m0edcr missdlien wel haar kamer wijzen, pmet? sprak de oude mevrouw. - dan ga ik in dien tiid nog even met de juffrouw spreken. ' dadel«knnn°L,de 9r°0tC lo9e"kamer. trad mevrouw Hada C' hct/P^ raam, tof. Rites, daar hing haar mantel £pen ; hare handschoenen legde ze voor zich op de vensterplekken- £2t <ïfWdd ^°°r het huis ^ bonzen zonneplekken, oranje, hier en daar nog groen doorspikkeld. ston-

Sluiten