Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geurde en smakeloos werd... Ze was toch een oppervlakkig nest, verweet zij zich, en ze dacht aan haar Haagsche verliefdheden: aan Fré van Hemert en Carel van Stralen, charmes eveneens vervluchtigd... Zou zij niet in staat zijn oprecht li e f te hebben: zoo'n „liefde-voor-het-leven . louter geestelijk, zonder dat er dadelijk bij kwam dat andere ? Of bestond zoo iets niet, las je er alleen van in de boeken ? Bij de menschen om je heen zag je het niet... tusschen moeder en vader bestond het niet... tusschen de ouders van Mary en Ellen Richbourne evenmin... tusschen die en die... neen, ze kon er geen bedenken.

En nu een nieuwe bladzij in haar levensboek begon .

Wat zou er op geschreven worden ? Nog méér van liefde, of... van een rustig leven ergens op het land, met vogels en honden? Zou ze werkelijk het talent en de bestemming hebben om een oude ongetrouwde landedelvrouwe te worden, als grootmama „levend voor anderen" ? Afwachten zou ze maar wat het leven haar bracht...

Droomerig dwaalde haar oog over 't glanzend gazon voor haar uit. Een duif kwam roekoerend op de vensterbank zitten, tripte met zijn roze pootjes op en neêr. Good heavens! daar had je de eerste bel voor het lunch al 1...

II

Den volgenden morgen was zij reeds vóór het ontbijt met de duiven bezig. Ze zou het voortaan den baas nu maar over laten; dezen eersten ochtend echter wilde zij het zelf nog eens doen. Het had dien nacht geregend; een dauwige koelte sloeg af van het gras, vermengde zich met de zoelige zonnevleugen die door het ochtendwindje spelend werden omgevoerd. Op de fijngroene heesters langs de kanten fonkelden nog regendroppels na. als gouden korrels; de donkere bladen van het rhododendron-bosch glommen met een metalige nieuwheid, stekelig hard.

Even bleef Annie staan, half omgewend op haar laddertje, en zag rond. 't Was zoo heerlijk in den vroegen morfl"1» zij genoot van haar terug-zijn op De Groote Brink. Wat had grootma een veranderingen laten aanbrengen: die palmen in bakken langs de kanten van het middengazon stonden eenig mooi; 't was nu net als op Dennenhorst, als ze zich goed herinnerde... en dan die border met azalea mollis, geel en zalmkleurig... dat was ook iets nieuws. Moe wijd en hoe groot was alles vergeleken met hun tuintje-tje...

Sluiten