Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij ieder game rees de score na den eersten slag zonder aarzelen in hun voordeel. Fifteen... thirty... fourty... Greveling had heelemaal geen veine, speelde in-slecht, abominabel gewoon; telkens waren zijn ballen „out-side ; het zou een „love-set" worden, voorspelden allen.

Maar met het laatste game haalde de andere partij op. let, warm van opwinding, manoeuvreerde met haar racket rechts en links. „Deuce!" juichte zij eindelijk. Toen zette Annie zich schrap. Winnen móest ze; in haar hoofd klonk het al zegevierend: „Game and set I" Toch werd het nu „advantage-out," en „haar Germaan" — zoo noemde ze in gedachte haar partner — begon al te wanhopen. Door een goed gemikten slag maakte hij het echter weêr „deuce . En weder werd het advantage-out. Greveling grinnikte. Up t gejuich en bravo-geroep van 't troepje op de bank waren ook de anderen uit de oranjerie een voor een naar t raster gekomen. Men begon belang te stellen in het spel. — Haal óp Ans 1... , ..

Annie vloog; was hier, was daar; als zweefde zij op vleugels, zoo ijl. door een zonnige wijdte heen. Boven, hoog, hoog boven, was de lucht, blauw, met witte vlokken wolken, glanzend, stralend van zon, zoo stil en zoo ver... En ze zongen, die wolken, ze jubelden een lied van de wijdte en de verte, de luchte-blauwheid en de zon, de zon!... Lx. lagen zoo rustig, zoo rein, zoo teêrwit tegen't blauw aan... En ze zongen... zongen... stil van gehéelfe bevrediging...

Rondom, beneden, groeide de zomer. Zoo zwaar en goed en vol was daar het 'rulsch-gezang der stille dennen, en zoo teêr, vol van zoete geheimen, lispelden berken en beuken. Even. als een wolkje, een schaduw, was er de weemoed wel om ships that pass in the night... maar de Zon, de Zon strooide goud en de lucht werd goud en de boomen goud en de wijde ruimte vol goud en gezang, licht en jubeling...

Een gejuich ging op; Annie zag zich omringd van heeren en dames, die haar geluk wenschten.

— Prachtig gespeeld, Ans 1 prachtig! Hoe kon-je-n- et. die laatste backhands! O maar zie je, gewoon admirable!

Ook haar partner voegde er zijn complimenten aan toe.— Wezenlijk, u speelt bizonder; zonder u was ik een verloren man geweest. ; ,

Stil-lachend hoorde zij hun loftuitingen aan; liet zich voeren naar de oranjerie. Als de Germaan haar vannacht nu eens schaakte 1 vloog het door haar heen... dan zou ze vast met hem méégaan, o vast!

Sluiten