Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken: telkens vroeg men zijn advies; 's morgens dadelijk na het ontbijt vertrok hij naar zijn kantoor in de Anna Paulownastraat. en dan was zij alleen, den langen, langen dag. alleen met den wind. Dan dwaalde zij door het stille huis, waar Pietje en Martha bezig waren; waar overal ramen openstonden om te luchten en door de windtrekking af en toe de deuren uit het slot sprongen. Of zij zat in haar boudoirtje te staren in den kleinen tuin. die nog kaal en ongezellig wintersch lag. als een vierkant vak tusschen de zwarte schuttingen. De in strooien jassen gewikkelde stamrozen stonden als stijve poppen op 't schrale grasveldje waarin de donker-leêge rondingen der perken gaapten. Soms zag ze Martha met stuivende haren en slapperend schort tegen den wind in naar het kolenschuurtje laveeren; eens

lln^Lop slorg.nmtS' 6611 ^ baD«e V°9cl tc«-

^-°P«.?lk4e.,n0xr?f?1S H"open de men naar den middag toe: den tijd dat Willy thuis kwam om koffie te drinken. Zij probeerde wel aan grootma te schrijven: lange gezellige ÏSSTlrV01 ^itjCS M daties-maar ze was al spoedig gaan ontdekken dat ze eigenlijk niet veel te schrijven had; er gebeurde zoo weinig. Dan zat ze maar op haar penhouder te bijten en te luisteren naar den wind die hoeioeioei... oe ™2 ♦ ^ ' 'ud°°i den schoorateen blies, zoodat het haardje rood stond achter de mica venstertjes, en 't ondragelijk warm

£?n 7« a uamer' ^ toch rilde Ann,c af « toe als van kou. Zij dacht aan De Groote Brink; daar kon het óok waaien soms. dagen aaneen - maar het scheen daar een andere wtad te zijn dan hier; de wind van De Groote Brink maakte niet somber, maar gaf een gevóel van veiligheid in

"Kï^J"? 'n-,mijmCrCn en droomen. De wind-dagen hoorden bij den_Brink zoogoed als de zonne-dagen; ze waren

„«.«f T a ^ 14889 was de wind een dwingende kwelÖ„ A V3n hu°°9 mt dc lucht'°P de stad kwam neêrTL ,mcns<;h!n uit e^ dreef en in hun huizen joeg, en buiten alles glad zweepte tot een wijde verlatenheid.

AlS httu maar .e«»t zomer was. dan zou alles wel beter

Z thrJ^J, ^ ^ Wl"y h« mind« druk

en behoefde zij zich niet altijd hier binnen op te sluiten. H^i?8 " d>6 tennisclub cn Scheveningen met het Kurhaus. w£td^ °P '« *- ™ h* K«* Soms lag ze met geloken oogen te denken aan dien tiid :

Sluiten