Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis: Martha die de trap schuierde. Pietje die rong in de bijkeuken. Op straat ratelde een kar : zeker een groentewaaen of zoo iets... je zag in de Nassau Odijkstraa9 nooitanden dan groenten- en melkwagens... Natuurlijk hield ze van Willy, o. gelukkig hoefde ze zich

nuwelijk al gedésilluzioneerd waren. A s ze maar even haar oogen sloot en zich Willy voorstelde, dan begon haar Sj i u°,PCfnLen verlangde « Mar hem... haar lievelina En als hi, bi, haar was stelde hij haar ook nooit te leurde zag hem in hare gedachten nooit mooier dan hij in werkehikheid was. zooals ze dat vroeger wel had met andere mannin en jongens die ze altijd idealizeerde in hun afwezigheidL Wil!?

AZrmS^fT0 W?rdcnJ hi|*asalleswatz^jte langde! 2mJhiLhaarJn,ct 200 dikwijls alleen laten.. . het niet zoo druk hebben, die stoute man van haar. Zoodra ze

l^JS^T " ^ # <*« ~ ^

«Jwln dafnLwa? hct' dat Annie het soms pijnlijk voelde • als Willy niet bij haar was stond ze vrijwel al een Echte vriendinnen had zij niet. zelfs goede kennissen maa weinig Zij was getrouwd op het oogenblik dat andere jonge meisjes worden gepousseerd in de uitgaande kringen; van^akvïS to P„ °PCH 9etrouwde v*0"w geworden, met die periode w^M9e,and daar tusschen als een droom van onbez£gden wereldsch leven, die te kort had geduurd. Moeder had haa^ Sad^herw^ 2iCh 200 93UW D,et te binden" jelot" loor V^l. Ta n°9 Dict flenoten' lünd... In hare liefde koud ™ t ,fd za DiCt ^ hoorcn had moeder

koud en berekenend genoemd, maar nu... nu scheen het haar toch soms - o. heel diep in haar ziel wÜde ze 't zteh „iïl buekr%m ~ dat moeder toch wel eS Letje

vrouw"30 ?Chad-1Zii voclde zich nog zoo weinig ..geteOuwde vrouw ais 2e , mel t \ °UWQe

bij kennissen _ dan voelde zij zich een van hen wnde meê

w«d dat allesTdSÏChtC aU ^^tolt

wera dat alles dadelijk zoo iets heel anders, óók al was ie

bnlL^u^ ^«Wifle flirtation met een heer zoumen

ÏÏ ^? ^ di?CIS ZOcken: mcn zou er over flufeterS terwijl men t in een jong meisje zoo gewoon vond als dat zij tenniste of piano speelde.

thu?saaLAh»!f lntdC laatSte ,arcn van haar Jongemeisjes-tijd thuis les had gekregen, waren er geen schoolkennisjes met

Sluiten