Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en leden van Pulchri Studio; baron de Tressalles. die op

d J(addea :CCd Cn mevrouw Verstraten wier mantoütsimpk hoofdcommies was aan een der Ministeries. outsunPte Hen paar maal in de week had moeder jour; zij kwam -den echter maar zeldem Dan was het zoo' stijf 2 aSg ÏSL 7 a j CÜjk blj ' binnenkomen als Keetje in volk

of m^o CCd Cn ,C jC Puarap,Ulc afnam «fluisterend vroeg „of mevrouw maar naar boven woü gaan". En dan bovei

kLL150"331 gamit' ï' knecht' in 2iJn «Penpakje. die de kamerdeur opende en haar aandiende alsof ze de koninoto was: - Mevrouw Jonkheer Ter Kraane I K°nmgin.

h /u,]0? 9Jek* dat: »Mev">"w Jonkheer"... en ze vond 7ta dM dc kamci binncn te moeten gaTn w**, f \ tmCeÜ het raam °P den Perzischen divan. T La CfS C vrlendlnncn naast haar werden genoodigd de anderen zaten op stoelen er om heen. oouiga, Altijd, als Annie zoo binnen kwam. nadat ze mama in een paar dagen niet had gezien, trof het haar weêr hoe looi " ' a' m°0l?: • • cle°ant toch ln geval. Vee ïnTte. u ^ m5Cdet Bfef m°o1» vonden haar te groo en te forsch en niet deftig genoeg... te... te... te jongensachtig zou je bijna zeggen. Maar de meeste héeren vonden moeder „een verduiveld knappe vrouw"... en dat leek Annie ook wel een echte typeering voor moeder.

Vooral buiten de jour-dagen kwam ze er graag. Eens dat

ze eT's^ïd ^ WlHy flCkibbcld had aan de koSrwaÏ ™Ja ,midda?s heengegaan voor wat afleiding. Ze vond moeder alleen, in de groote half donkere achterkameïdle op den tuin zag; zij zat op den divan met een boek, op d? eenige plaats waar het volle daglicht viel. Toen had het Annie bizonder getroffen hoe mooi moeder was Zifdroeg Sar ^1*7* Fa™ Waartc9en haaT bfonde

SchtTg :f°kleurdhead k°l0SSak ^ ^ ~ »,»)7 Z°° AnS' ,d>'B braaf van je' kind- dat je mijn verktenvStl^me hoe' ÏT, °^ooh^- Vh, ,e neder? E.ln ^ f u hct ,c aaat"- niet te veel je man

execrThir ^'i ^0da,de VOri9c «aal. want dan wo^e SK&ÏSÏSf.* 15 DiCtS 2°° banaal als 9*»S k Sophie Hada had gegeeuwd achter hare hand en Annie ge-

- O moeder, wat ben je een type I En weet ie ik kwam heelemaal niet om op te hemelen. maar7«ist oni te

Sluiten