Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheid plotseling tegenover elkaar zien geplaatst in een kleine ruimte, waar ze gedwongen zijn samen te toeven; van Hemert stond voor het venster en trommelde tegen de ruit.

Annie keek op haar horlogetje: tien minuten vóór half zes.' En ze bedacht hoe Willy van middag aan de koffie gezegd had wel niet veel voor zessen thuis te zullen zijn dien dag; als ze voortmaakte zou ze hem nog juist kunnen afhalen.

— Nu, 't wordt mijn tijd; wil je moeder zeggen dat ik er geweest ben Rob ?... En opdat van Hemert toch vooral niet denken zou dat ze hem eenige concessie van vertrouwelijkheid had gedaan, als vrouwen die in hun huwelijk geen bevrediging meer vonden, voegde zij er, iets te geforceerd, aan toe: — Ik ga Willy van zijn kantoor halen; lang werkt-i hè ? Maar nu heeft hij ook heerlijk den heelen avond vrij 1...

— Een vrijheid dus, die, zooals Perk het uitdrukt, gaarne „naar de wetten luistert"... zeide van Hemert, zich van het venster afwendende en haar aanziende met een zweempje spot.

— Hoe zoo ? vroeg Annie, trachtend&ijn blik te doorstaan.

— Got kerel ja; 't is of je 't orakel van Delphi bent, vond Robert, nerveus met zijn vingers kan een lap plooiende.

m Is 't het luisteren naar de wetten van de vrouwelijke bekoorlijkheid niet, wat den man waarlijk vrij maakt, en bestaat onze hoogste vrijheid dus niet in de grootste gebondenheid? Uw dienaar mevrouw; ook mijn tijd is het; ik mag u en meneer Ter Kraane dus wel een genoeglijken avond toewenschen en... u eens een vizite komen doen ? We zijn oude kennissen nietwaar, en ik behoef u wel niet te zeggen hoe blij ik ben op deze wijze de kennismaking te hebben mogen hernieuwen...

"j ^ieve acmcl> wat 'n speech! Je bent zwaar op de hand, vader... sloeg Robert zijn vriend op den schouder.

— Vind ik je van avond nog op Scheveningen ?

— Nee man; dienstplichten... ja, daar heb jullie studentjes nog zoo geen begrip van.. Nu, adieu ; dag mevrouw...

— Wil u de groeten aan Ada doen en... zeggen dat ik haar eens gauw kom opzoeken?

— 'k Zal 't zeker doen, mevrouw; mijn zuster zal het zeer op prijs stellen. Tot ziens... nee, doe geen moeite, ik kom er wel uit...

Zijn sporen rinkinkten de trap af.

— Wel een leuke vent, die van Hemert, als hij niet zwaar op de hand is tenminste... maar een echte flirt; je mag wel oppassen, Ans.

— Verbeeld-je 1 zei Annie, toch kleurend — Het idee alleen is al bespottelijk.

Sluiten