Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisjes met eerbied, sommigen zelfs met een zekere jalouzie vervulde en haar als gewenschte speelster aanwees voor de aanstaande groote, internationale matches, — maar ook aan al het bijkomende raakte zij gehecht: het lui liggen in't gras ot in de klapstoelen om de baan en't staren naar de drijvende wolken; het zitten in 't tentje met de anderen onder gelach en geflirt en t knabbelen van zoete koekjes bij geurige thee In t huis in de Nassau Odijkstraat was het saai in die uren: Willem was op zijn kantoor, het kleintje met de juffrouw in de Boschjes; Pietje en Martha stommelden in de kamers, kwamen dit vragen of moesten dat krijgen; of zij zongen, de lange middagen, hun drenzige wijzen in de keuken. Het toeren met moeder ging Annie meer dan vervelentZj u eet\vleu3 van blok-ijver. zat de heele week in Leiden, liet zich niet zien. ~ en papa was weêr op reis. 11 TT omstandigheden bood de club een uitkomst; ze kende alle leden nu. ging familiaar met ze om. Er werd vreeselijk veel geflirt; zij. Annie. deed maar meê voor de leus. het het als getrouwde vrouw natuurlijk nooit te ver komen; zij wilde zich niet voor Willy te schamen hebben.

Nu, dezen morgen, waren er slechts weinig leden, zoodat er zelfs even sprake van was. het net maar niet op te zetten, uoch Ada had doorgedreven; er zouden er straks wel meer opdagen en ze waren er nu eenmaal voor gekomen. Zij en de eenige beschikbare heer spanden het net tusschen de paaltjes; Annie. in het gras opzij van de asfaltbaan, lag loom het aan te zien; zij genoot onder de schaduw van haar boom van de koesterende warmte, rekte hare leden, om dan oneens op te schrikken van Ada's stem.

i r 7x9 l*** ViJ* al tet m'n broêr Fré zich ook heeft laten voorhangen? Hij heeft beloofd razend dikwijls te komen als hij geen dienst heeft... Leuk hè ?

Even was het stil geweest. - toen had zij Annie vanuit hare lighouding hooren roepen: - Ja... geestig zegI w i. fhaatJS?m *** totonaüe, die Ada even verwonderd het hoofd had doen oprichten. Een oogenblik later was ze geheel m haar spel: een single met den heer die haar bij 't net-opzetten had geholpen.

ta ^ schaduw van d« boom boven haar hoofd, die zwarte l>laderfiguren teekende op haar witte rokgolf in het groene gras -- lag Annie te denken over wat Ada gezegd

ï U V£ h°°.rde 2lj ,hct ««tan^ roepen der spelers op de baan: flfteen-love ; thirty; thirty-flfteen; thirty-all.. en

A. H. 13

Sluiten