Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£!ïf 7\ r°e21?e Warme straat te komen 111 het koele half-donker van de groote voorkamer, waar 't altijd een

nS^LS" °u f diQgen rook, ak een geur uit oude kistjes met kostbaarheden en gedroogde bloemen. Het scheen alsof r«n mc°w?C stadslcvcn', met ™ vermoeiende verscheidenheid I Sc S^rC^e WÜlkMS VDl luxf' **» klcurigTtoiletten en ^baar'Il,,te f^klaps verstild was totde bijna plechtige : rust welke heerscht tusschen de vier mosbegroeide murln buVZ^ tt*»!" * ^ marmeren vïtt-

ï\ eDk^lc P1^./eeg die weldoende rust haar

U^u' ~ C? 9ÜJfl ^ dan dc kamer in naar de sofa, van kwl a scno°"m°eder haar al blij glimlachend tegemoet S, ft V de Zij hare onrusti9e zenuwen zoo heerlijk kalm worden en genoot van het kopje thee dat de gul-ronde fachende Marie haar reikte veel meer dan van eenkoPje ï de Laan Copes temidden van de vele vizites die haar moeder

beau ^ndl ln h^H°»1 dVadek °P hct uur ^nneer de beau monde van Den Haag daar bijeen kwam.

Icnm^f 9 ♦Am? de ju!r?uw Iast om met Carohentje te od Wfll?^Tl6 7* ^Z01 °P.haar kleinkind, dat sprekend op WÜlem leek, toen die zoo'n baby was. Ze werd niet moe cht Annie te verzekeren. Een enkele maal verscheen

nïn J> Za T **' «*" 2ii van school had gehS

?n ^wtofld? dC k5defn met tante PoPPk. of zij zaten me Maal mee,S detdleP' vensterbanken en keken plaatjes W3S 2lj die bepaalde middagen met haar schoonmoeder en met Marie alleen, en kwam Jo zond" kinderen wel even oploopen: Jo. van wie Annie óok meer houden ging. hoe langer zij haar kende.

Daar. in die sfeer van bezonkene rust, van deftige soberheid, vergat zij Fré van Hemert en alles wat met hem fa verband stond; het werd haar alles ver en oneigenlijk ab een andere wereld; heel Den Haag met zijn luxe^zwoele begeerten zonk weg in de koele schemering van dit verknop

In^nH unt tT111 "en tevreden was zonder bïgZ^ïn elkander hef had zonder hartstocht.

darehireSHhamCfd 9eV°ueI van "voor ande'en" te zijn, dat haar dien tennisochtend even had gekweld, deed haar een paar maa Marie op haar tochten doorde stad verszeilen 2*, £,„ tennifflSvfId kwam zij niet meer, sinds zij wist daar uitvWh?^ kUDnen «boeten; slechts door allerlei

uitvluchtte? was zij er in geslaagd voor Ada de ware reden harer plotselinge tennis-onverschilhgheid verborgenTLuden

Sluiten