Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soezige dofhe.d walmde in zijn heeten kop; het was of de donkere wetenschap van het Gebeurde diep, die? in hem weggezonken lag, tot op den troebelen bodem van een domne onbewustheid. En alleen het gevoel behield hij Ser fete ' oflln^: ak CCD hardestc« kg dit gevoel himllkend

afgeloopen; de zaal droop leêg; lichten

1 zïS v«hW9 P VODd Zich 313 de' kats'en S

• zich verhief en naar den uitgang slenterde.

van T^5?Jï? k°Udcr M donker' na dc hitte en't licht f bkef hHen io C k,T 012ijH dunne ~Pak. Besluiteloos

Zou hH jnaa?K ?9eDbhk rStaan' 2ijn Slachten verzamelend. ? f°?Ji i huls ?aan of naar tente Betje. of... verdomd

rT' A '««OttWtot waar-d-i heen ging; ldgtag toch f naar den bliksem; absoluut. Zóu je oom Dolf hoorfn ak : hij te voorschijn kwam met dat verlies I

Hij grinnikte. Oom Dolf... dat was anders ook zoo'n

} wThiiTe? 5t, KnCCP de kf ,ta '* donkWTmaar zóó shm was hij niet of hij zag m in de kaart I..

Bij Rauch nam hij een kleintje-koffle-maar-héét. onderwiil nog aarzelend wat te doen: naar huis gaan of noo^nte

ïSaut£ Tr/"* ^ l0kte h<ïm nict aan< « dc *T 'v8t'nee' daar 2a9 k natuurhjk weêr al die hf Lk^:j£dr Cn T,LeeUWCn en vanWieldfecS; vLtnddvrooÏf nfe°PPen 31 ^ ^ U"Staan' en »»

•u*? 5ktf„met 2ijn, stok dcn vitoer en betaalde. Besluiteloos slenterde hij toen-Zeenat voorbij naar het strandT

-JiUJ°5d hct ïkolIe donkcr van den nacht om hem heen Meid B^Ji T la9u9rijS Cn getrokken sïadig ruischend. Bleeke banden schuim, nauw zichtbaar, rekten zich to spokig bewegen langs de in 't duister verdoezelende kust Er was geen maan Ver over de zee slechts, aan den horUon schimmerde een vale streep licht nonzon. Eenmaal op het strand, had hij zijn stap wat aanoezet

wind H9, T VM 2Ün ,aijC tc9en d^ huiveVkoelen^S wind. Hu" liep zonder doel, tevreden voor 't ooaenbluc te lóopen beweging te hebben, frissche lucht te kunnen haleï ta z jn longen Af en toe bleef hi, stilstaan, keerdezkhom? EL * schenen de verspreide lichten van Schevènmaen iets dieper weggezakt in 't kolkend zwart... DaTgmg9^

A. H. 14

Sluiten