Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het alles reddeloos verloren zou zijn: dat Robert zou eindioen daar, waar bijvoorbeeld die oom Hada geëindigd was.de oom van haar man. dip *irh rU t»»i u„a „rH ' .

: £?? Zl] hcm vermanen, ernstig vermanen, en onderwijl met ' 03 S°TCn hc,pen.' om faem te bewaren voor een verder

* l »."-"-" ™« lusscnen nen Deiden, als een aeheim tusschen kleinzoon en grootmoeder - de hoop. o neen h* vast vertrouwen gekoesterd, dat het nooit PZou worden

los van tgeld en wat lichtzinnig - zooals, helaas, zoó v^fe

het WoedWarCla9Te^ V?lflCnde daarln als ecn stem ™ z«n ÏTr r t0ch de J°naeman van eer en fatsoen, die aandsen Nn h' ec°waarlijk groot verdriet zou durve^

aandoen. Nu. door dezen brief van Jhr. van Stekhoven zaa zij opeens, met een schrik die als een slag was geweS' SS

haarvals C^d™ ^ CD haar' «SSSS

naar als had zi, daarmede nu ook al hare grootmoederlijke macht over hem verloren, nu het niet meer w^s alseen

SmbfSClm hcD: ** haar behjdendez^e zwak¬

heid, berouwvol wel. maar steeds opnieuw, en zij hem zacht

zï^m^ld3 TDfWakhe,d versch^Saltrf zij hem geld. Toch, nu zi het zag: dat het geheim niet meer

vïï dSbü F CidCD'd3t^ÓÓk«eworden^ashetgeE van dien harden en ruwen man, van wien zij niet hield al

Stoer!! „1 n Ü ^f3^ niet aanvoelen kon den aristocraat, al was zijn geslacht dan geadeld, ~ nu scheen het haar als was het voor een deel hare schuld; ak waTS a f^g 9en°Le9 geweest voor den jongen, in een^oegeeflijkheid van haren ouderdom.

van V 7^1 bCVCnd5 °p: 9iD9 naar ecn dM vensters waaradenSÏZT W3ren gelaten. In denkoel?SSi vv £?nda£? bli f raam' 2ich steunende aan een

Zii9daït ™ Al^ Van Adolf: cen 0roote som. Zii le ™, * ,Natuurlljk m°est zij helpen, al was het veel. iut ? j U er nlft 31,11 van worden, al was zij niet zoo of ht f mT^ea Wcl meenden, en al vereischtehet wonen op haar famihe-buiten veel geld. Toch - zij zou hdpen dat sprak van zelf; er moesten stukken verkocht, dat kon

ML^Z^ D.at bCotjl 9CldvClIies was St 'hef ergsfe Maar de toekomst van Robert. o. die maakte haar banf, al

Sluiten