Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Carolientje, die zoetjes lag op haaf matras, las zij het volgende: *

„Zeer spoedig zal het met u hier op aarde een einde nemen. Zie daarom toe, hoe het met u staat. Heden is de mensen nog, morgen is hij reeds niet meer. Zoo spoedig hij ons uit de oogen verdween zoo ras zullen ook onze zinnen hem hebben vergeten. O, die stompheid en verharding van t menschehjk hart, dat slechts het tegenwoordige bedenkt en op het toekomende het oog niet vestigt. In al uw doen ^fïiTi ^ V 200 9edragen akof gij nog heden sterven zoudt. Hadt gij slechts een goed geweten, dan zoudt gij den dood niet zoo zeer vreezen. Beter ware het, de zonden na te laten dan den dood te ontvlieden. Als gij heden niet bereid zijt te sterven ~ hoe zult ge het morgen zijn? De beleven "i01"9*?.is on2eker» cn 91) weet het niet of gij hem Zij het het boekje zinken, staarde naar haar slapend kind. i oen zocht zij, terwijl het boekje achteloos tusschen hare vingers in haar schoot lag, met de oogen een regel terug dien

zeaa had' L,Hadt flij slcchts cen 9oed geweten" dan zoudt gij den dood niet zoozeer vreezen"

&?* 1 Z*c}ad flcen floed geweten. Vreesde' zij den dood ? Zij geloofde het niet... of toch wel ? Zij wist niet.

Haar bhk dwaalde verder over de bladzijden. „Des morgens moet gi, denken, dat ge wellicht den avond niet beleven zult; te het avond, zoo waag het niet u den anderen morgen te beloven. Wees altijd zóó gereed en leef zóó, dat de dood u niet onvoorbereid treffe. Velen sterven plotseling en onverwacht : „want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des menschen komen..." „Hoe gelukkig en wijs te hij, die er naar streeft om in het leven zoo te zijn als hi inden dood wenscht te zijn geweest! Tot een zaligen dood is toch onmisbaar: volkomen verachting der wereld, innig verlangen om naar alle geboden Gods te leven, afsterven der hartsm> u , j 9 ber?uw en boete wegens de zonden, bereidwilligheid tot onderwerping aan God. verloochening van zichzelven en geduld in tegenheden uit liefde tot Christus" „ Verlaat u niet op uwe familie en vrienden, en stel uw heil SJ^** tockomst; want spoediger dan gij het gelooft zullen de menschen u vergeten. Beter is het dat gij zelf tijdig zorgt uwe zaligheid te werken dan dat gij op de hulo w vertrou,rt; Wanncer gij thans zelf niet voor

het behoud uwer ziel bezorgd zijt, wie zal dan in de toekomst om u bezorgd wezen ? Nu is het de wel aangename

Sluiten