Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar terwijl zij zoo dacht, was er diep-in haar iets dat sprak hoe ze tóch immers niet wilde: Fré ontwijken; hoe ze immers dien heelen morgen had uitgezien naar hem...

En terwijl zij voortliep nu de Javastraat in, voelde ze een vreemde klopping in haar keel, een warme broeiing in haar polsen en hoofd; hare lippen zegen half open, als verlangend al naar zijn zoen; haar borst hijgde onder den strakken snit van haar tailor made.

Te huis ging zij dadelijk naar haar boudoir; wierp mantel en hoed op een stoel; bleef zitten, met onrustige vingers; starend naar buiten.

En toen er een half uur later gebeld werd en Bertha tikte, kwam zeggen dat meneer van Hemert ter was, die iets kwam brengen wat mevrouw verloren had ... was hetschijnbaar rustig dat zij het hoofd naar het meisje toe wendde en zeide: ••

— Laat meneer maar in den salon, Bertha... ik kom dadelijk...

VI

Op een stillen achtermiddag in het vroege voorjaar, na de koffie, die zij alleen had gebruikt — Willem was dien dag naar Rotterdam — trad Annie uit de huiskamer in den donker-schemerigen salon, waar de stores waren neêrgelaten en de rust der stille meubels met hun glanzingen en half verwischte vormen plotseling als een vreemde sfeer om haar heen was, na het felle jonge zonlicht der huiskamer, waar Bertha omwaschte. j

Zij sloot de porte brisée zorgvuldig en bleef toen in t midden van de kamer staan, streek zich met de hand langs 't voorhoofd.

Van de straat klonken een paar geluiden tot haar door: de eentonige roep van een koopman, het geratel van rijtuigwielen; zij zag door de reten der stores de zon als een reeks wit-gouden streepjes kieren; op de vitrages van ieder raam trapten als twee laddertjes van donkere richels.

Langzaam ging zij naar een crapaud bij den haard, welke zwart en ongebruikt met zijn glimmingen van koper-moriteering hoekte onder den schoorsteenmantel. Zij liet zich neerzinken in het zachte moquette; de veeren van den stoel kreunden een dof-diepen zucht/die even dóórklonk in de stille kamer;

Sluiten