Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of hoef en wiek om 't hardst het gevaar uitlachen, dat achter hen dreigt, en genieten van hun kostelijke macht, van hun geoefendheid. Ik noem dit eenvoudige, op zichzelf zoo heuglijke feit, zoo klaar voor iedereen, die met open oog door 't rijk der natuur gaat, slechts bij wijze van uitnoodiging: kom in die boschschool, lezer, en ik verzeker u dat er werkelijk zoo goed als niets te zien zal zijn van al wat u 't hart doet ineenkrimpen in uw eigen droeve wereld; geen treurspelen, geen tooneeleffect van ellende en strijd; integendeel: een opgewekt, gezond leven, dat vroolijk stemt en ons met dieper wijsheid, met hernieuwden moed tot onze eigen leerschool doet terugkeeren.

De schrijver heeft in den laatsten tijd herhaalde" lijk brieven gekregen van vriendelijke, gevoelige menschen, die van dieren houden en wien de gedachte aan al het leed, dat er juist in de dierenwereld bestaat, een marteling is. Sommigen zagen ook de tranen hunner kinderen om het denkbeeldige verdriet, het denkbeeldige leed van beesten; en al die menschen vragen: „Is het zoo? Lijden en treuren de dieren in stilte; komen ze ten slotte droevig om?"

Gedeeltelijk als antwoord aan die verontruste vragers nu, heb ik twee hoofdstukken van meer algemeenen aard aan deze schetsen, die de dieren af-

Sluiten