Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het nest met kruit en lood uit een oud geweer in stukken te schieten* of eenvoudig op jongensmanier : door in den boom te klimmen, vermeldt die wonderlijke, oude stedelijke oorkonde niet. Dit dient hier echter alleen, om aan te toonen dat onze voorouders aan de kust in hun hart vriendelijke menschen waren; dat die brave, eenvoudige visscher, met zijn nest bij hun deur, vrijwel dezelfde beteekenis voor hen had als de ooievaar bij de Duitsche dorpsbewoners, waar hij op de schoorsteenen nestelt, — en zijn komst werd door de visschers als een voorteeken van een goede vangst beschouwd. Diep in de wildernis, waar Ismaques nestelt en uit visschen gaat, zooals zijn voorouders een duizend jaar geleden, vindt ge, door weelde noch armoede geschaad, dienzelfden trouwen vogel, <j*c' tocn wij nog jongens waren, al op onze verbeelding werkte en zich een goede gezindheid verwierf bij onze voorvaderen aan de kust. Eens op een zomer had ik mijn tent aan het meer opgeslagen; ik kon er maar niet toe besluiten op te breken, geheel bekoord door die heerlijke omgeving en het goede vischwater. Tegenover mij hadden een paar vischarenden in den top van een hoogen spar aan de berghelling hun nest gebouwd. Zij waren het, die eiken dag boven mijn kano of boven de rotsen, waar ik naar zwartvisch hengelde, kwamen krin-

Sluiten