Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde — zijn kooi, waar hij zoo lang tevreden leefde. Als ge verstandig waart, zoudt ge het deurtje openzetten, want een stem, veel machtiger dan . er bestaat in het kunstmatige verband der dingen, dat gij u geschapen hebt, roept hem tot zich — de stem van de vergeten geslachten vóór hem. Den volgenden dag ligt hij dood op den bodem van zijn kooi, en er rest voor hem slechts een begrafenis nog onnatuurlijker dan zijn arme leventje.

„Maar," brengt een lezer hiertegen in, „die vreeselijke dingen, die treurtooneelen dan?" Misschien komen ze wel eens voor, als we meer door onze verbedding dan door onze oogen kijken, maar ze zijn veel zeldzamer dan de noodlottige gebeurtenissen onder de menschen. En zooals verreweg het grootste gedeelte van de menschheid vredig in bed sterft en niet met een aardbeving of hongersnood omkomt, zoo eindigen verreweg de meeste dieren hun leven ook kalm op een leger, dat zij zichzelf kiezen. De natuur kent geen treurspelen, behalve wanneer de mensch tusschenbeide komt, zich bemoeit met den natuurlijken gang van zaken, wreedaardig een broedende of zoogende moeder vermoordt. — Een patrijs wordt door een uil beetgegrepen. Dat is een leelijk ding voor den patrijs, — maar het is bijna altijd een van de zwakkere of domme, die niet geleerd

Sluiten