Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Den 3ien October 1018 was het 10 jaren geleden, dat de Tucht-Unie werd opgericht, waartoe eenige leden van de afdeeling Dordrecht der Vereeniging „Volksweerbaarheid" het initiatief namen, krachtig gesteund door den Voorzitter en de Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond.

Tien jaren!

In het leven van den enkelen mensch kan een tijdsverloop van tien jaren zeer groote beteekenis erlangen, en — waar het zuiver stoffelijke dingen betreft — óók in het leven van een volk, getuige de belangrijkheid der laatstverloopen jaren voor de naties, op wier grondgebied het drama van den oorlog zich afspeelt.

Gaat het er echter om, verandering te brengen in de volkszede, in de wijze, waarop een volkskarakter zich openbaart, en gaat het er om, zedelijke fouten te verbeteren, dan beteekenen tien jaren al zeer weinig.

Indien in zulk geval slechts sporen van verandering en verbetering zijn aan te toonen, indien het uitgestrooide zaad slechts zwelt of aanstalten maakt tot ontkieming, dan is reeds van succes te spreken, dan is er leven, dan is er kans op groei en bloei.

In de volgende bladzijden zullen wij aan de hand der beschikbare gegevens een en ander mededeelen over het ontstaan, het verleden, het heden en de vermoedelijke toekomst der Tucht-Unie. Wij zullen ons daarbij plaatsen op het standpunt, dat de lezer of lezeres zich een oordeel moet kunnen vormen over het antwoord, dat past op de vraag: behoor ook IK hier niet te steunen?

En als dat antwoord, naar wij hopen en gelooven, in gunstigen zin uitvalt voor de vereeniging, dan zij dit boekske nog lang door zijn inhoud een vraagbaak voor hei nieuwe lid, dat een levend lid moge blijken te wezen, een lid dat door innerlijken drang gedreven wordt tot het: „payer de sa personne !"

DE SCHRIJVER.

Sluiten