Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zóó is het thans en zoo was het reeds tien jaren geleden, toen de Tucht-Unie werd opgericht.

Haar verdienste was het inzicht (en het uiten van dat inzicht, en vooral het zich gedragen er naar) dat georganiseerd moest worden opgetrokken tegen het kwaad. Haar verdienste was het, aanvoerders en kader te leveren voor die organisatie. Doel der In Art. i harer Statuten werd het doel der Unie Tucht-Unie. volgenderwijs omschreven:

.... de tuchteloosheid onder het Nederlandsche volk te bestrijden, ten einde zijne zedelijke, geestelijke en lichamelijke kracht te verhoogen.

Middelen. De in Art. 2 omschreven middelen zijn:

a. het zenden van adressen aan bevoegde machten;

b. het doen houden van voordrachten;

c. de uitgave van geschriften;

en voorts alle geoorloofde en tegen wet of verordening niet strijdende middelen om zelftucht en tucht te bevorderen of in het leven te roepen."

Van welke beschouwingen en beginselen werd uitgegaan bij het vaststellen van de Statuten moge blijken uit het volgende.

Oorzaken Wat zijn de oorzaken der tuchteloosheid?

°er Zij zijn vele en velerlei.

held** °OS" Onze volksaard, onze sterk individualistische aanleg is er een van. Vrijheidszin, afkeer van menschelijk ol saard. gezag> tegenzin in vormendienst, een ieder een soort van schipper op zijn eigen scheepje, drijvend op den breeden stroom of op de wijde zee, zóó zijn onze eigenschappen.

Zóó is de Hollander! Er is een teren op oude, roemruchte traditie. Een tikje vrijbuiter, een beetje zeeschuimer, een stukje woeste watergeus zit er nog in velen onzer; en dat verraden we door mooie eigenschappen sóms, maar dikwijls ook door de lompe, leelijke onhebbelijkheden van den zeebonk, langdurig*" Een tweede oorzaak is de lange tijd van vrede, vrede. dien het Nederlandsche volk — gelukkig! — heeft

Sluiten