Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziet. Die opoffering, dat achterstellen van het eigen bij het algemeen belang, is juist vaak noodig om te leven in en voor de gemeenschap.

Als het gevoel voor het hoogere verdwijnt of zoodanig verzwakt, dat het geen de minste voldoening meer vermag te geven, ligt het voor de hand, dat de logische consequentie zal zijn: in dit leven, als zijnde het eenige doel van den mensch, met alle beschikbare middelen naar het maximum te streven van stoffelijk en zinnelijk genot. Daar het maximum nu eenmaal zeer gering is en ieder rijkelijk zijn deel krijgt van de wederwaardigheden en. onaangenaamheden des levens, is het slot ontevredenheid en baloorigheid.'' Nijd en Bij de minder bedeelden uiten zich deze in nijd

afgunst. tegen de zoogenaamd gelukkigere, hoogere standen;

de ondergeschikten benijden hun meerderen het gezag en beschouwen dit als ongegronde tyrannie; de meer gegoeden van hun kant zoeken voldoening in immer meer verfijnde weelde, die toch ten slotte geenszins bevredigt en het leven uitermate leeg en hol maakt, de orde en tucht in het gezin verstoort .... Verkeerde Bij zeer veel ouders in alle standen is een algeheele opvoeding, afwezigheid en een zekere minachting van opvoedkundige kennis op te merken, veelal het gevolg van een slecht gefundeerd huwelijks- en gezinsleven. De kinderen worden er niet aan gewend, zich met hun wenschen en daden binnen zekere grenzen te houden, gesteld door de noodzakelijkheid van samenleving met

anderen, die ook hun rechtmatige verlangens en eischen hebben. In een oogenblik van helder inzicht, onder den invloed van een opwelling, of in het tijdelijk besef van noodzakelijkheid — zoo gaat de schrijver in De Gong voort — wordt dan geboden of verboden, maar stilzwijgend, meestal na korten tijd reeds, wordt het uitgevaardigd gebod of verbod buiten werking gesteld, of, erger nog, wordt de overtreding er van straffeloos door de vingers gezien. Komt zoo iets eenige malen voor, dan is het gevolg natuurlijk een volkomen negeering van het ouderlijk gezag, en de kiem is gelegd van de zucht om zich door eenig gezag, welk dan ook, zoo weinig mogelijk in zijn doen en laten te laten beperken."

Sluiten