Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elk afzonderlijk en alle te samen leiden deze dingen tot tuchteloosheid bij arm en rijk, bij jongen en ouderen. De treurige, overal en ten allen tijde voorkomende uitingen daarvan worden maar hoe gst zelden bestreden door individueel optreden van menschen uit 't publiek, die trouwens — indien zulks al geschiedt — in de houding van dat publiek het tegendeel van aanmoediging vinden.

Met een glimlach ziet de voorbijganger kinderen uit een plantsoen komen, beladen met afgerukte takken seringen of gouden regen.

Waar op straat een sterke jongen een kleineren of zwakkeren mishandelt, vormt zich daaromheen een groep van toeschouwers, belangstellenden en nieuwsgierigen, als bij een hanengevecht. En eerst dan, als een verontwaardigd man daartusschen komt ('t geen zelden gebeurt), druipen de omstanders af, met iets als schaamte over hunne houding, maar meer nog met iets als wrevel over den spelbreker, die een eind maakte aan hun schouwspel.

Zij ondergingen, die toeschouwers, in hunne jeugd den invloed van eenige of van enkele der euvelen, hiervoren geschetst als oorzaken van tuchteloosheid, de groote kwaal, waaraan onze samenleving lijdt, en waarmede een ieder is besmet. Tuchteloos- Uiting van tuchteloosheid is het, als daar een wet hVo enl wordt uitgevaardigd, zóó onduidelijk in hare termen, oog en angzoó buister in hare voorschriften, dat zelfs de meest ontwikkelde er niet wijs uit worden kan.

Uiting van tuchteloosheid is het, als daar herhaaldelijk in de Tweede Kamer der Staten-Generaal het vereischte aantal leden niet aanwezig is om aan den arbeid te kunnen gaan.

Uiting van tuchteloosheid is dat vrij algemeen zich onttrekken aan de betaling van het belastingbedrag, aangewezen door inkomen of vermogen.

Uiting van tuchteloosheid is het, dat vergoêlijken van 't smokkelen, dat drijven of gebruik maken van den kettinghandel, dat hamsteren, dat saboteeren van althans goedbedachte maatregelen der regeering.

Die tuchteloosheid uit zich overal, en bij menschen van allerlei leeftijd én stand en positie.

Sluiten