Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom werd van stonde af aan een beroep gedaan op die bonden, op die vereenigingen, en dat beroep werd vastgelegd in de Statuten.

Art. 4 dier Statuten bepaalt dan het volgende: Wie leden Leden van de Unie zijn: u nenzun. a< rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen of hare afdeelingen, voor zoover die rechtspersoonlijkheid bezitten;

b. bijzondere personen;

beide voor zoover zij den wensch om toe te treden hebben kenbaar gemaakt aan het bestuur van de Unie, dat over die toetreding beslist, behoudens beroep — in geval van afwijzing — op de eerstvolgende algemeene vergadering. OrganUatie. En Art 7, dat de samenstelling regelt der Algemeene Vergadering, geeft dan ook aan elke aangesloten vereeniging het recht een stemgerechtigd afgevaardigde aan te wijzen.

Deze brengt 1 stem uit wanneer de betrokken vereeniging of afdeeling niet meer dan 50 leden telt, 2 stemmen wanneer haar ledental tusschen 50 en 151 ligt, en voorts 1 stem meer voor elke 100 leden, die bij haar boven de 150 zijn aangesloten, tot ten hoogste 10 stemmen. (De persoonlijke leden brengen elk 1 stem uit.)

Aan die aangesloten bonden en vereenigingen is verder in de statuten recht gedaan, door vooraanstaande personen uit hun midden plaats te geven in het Algemeen Bestuur der Tucht-Unie, en ook door het volgende.

Art. 17 der Statuten n.1. bepaalt:

„In iedere Gemeente — naar omstandigheden in enkele aangrenzende Gemeenten of in een onderdeel eener Gemeente, een en ander ter beoordeeling van het Algemeen Bestuur met recht van beroep op de Algemeene Vergadering — waarin zoowel leden genoemd onder a als genoemd onder b, of minstens 2 leden genoemd onder a van art. 4 der Statuten gevestigd zijn, wordt een Vertegenwoordigend Lichaam ingesteld, bestaande uit e'én vertegenwoordiger van ieder der Besturen der als lid aangesloten Vereeni-

Sluiten