Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke in den weg staan aan de vorming eener over geheel het land werkende organisatie van ethische strekking, zal beseffen voor welk reuzenwerk de eerste bestuurders hiér stonden. Ongeduld. Wanneer eenmaal de akker bereid is, is het planten van een eikel geen zwaarder werk dan het in den grond leggen van een zaadje van den zonnebloem met zijn ephemeer bestaan. Met het gewone gebrek aan onderscheidingsvermogen echter wacht een deel van 't publiek van beide handelingen dezelfde en snelle resultaten. Alleen de kenner wéét, en wacht. Voorzichtig Welnu, de stichters wisten, wachtten en waakten, optreden. Zorgvuldig vermeden zij alles, wat schade kon doen aan de jonge spruit. Wat van . hen uitging in woord en schrift was wèloverwogen. Eer een gedachte in een daad werd omgezet, was zij getoetst in hare mogelijke gevolgen. Zorgvuldig moest gewaakt worden tegen woorden of handelingen, die zelfs maar den schijn hadden van beunhazen op anderer, afgebakend terrein, of van een op den voorgrond stellen van bepaalde politieke of kerkelijke beginselen.

»Het arbeidsveld,« zoo lezen wij in een der van de Unie uitgegane geschriften, »is bijna onbeperkt; »het vereischt een uiterst krachtige organisatie naar »een weloverwogen plan en met een vèrdoorgevoerde » decentralisatie; de voorbereiding voor het naar buiten «optreden vraagt veel overleg om de klippen der «verdeeldheid te omzeilen; overijld optreden zou alle «plannen kunnen verijdelen; er moet naar een vast «omlijnd doel langs te voren zergvuldig uitgekozen «wegen worden gestuurd.

«Maar inmiddels werkt de gedachte voort en niet «zelden rijpen de goede denkbeelden reeds tijdens de «langdurige voorbereiding op onverwachte plaatsen; «echter eerst wanneer de velden wit worden om te «oogsten, kan van vruchtbaar naar buiten optreden «sprake zijn.«

Toe- Op de tot alle goeden van wil gerichte uitnoodiging

tredingen, tot aansluiting traden velen toe, mannen en vrouwen uit alle, ook uit de hoogste standen en van de meest uiteenloopende levensrichting. Vereenigingen, bonden

Sluiten