Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bondsafdeelingen van allerlei aard meldden zich aan. Een huishoudelijk reglement en een bestuursreglement werden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Op de Statuten werd de Koninklijke goedkeuring verkregen bij Koninklijk Besluit van 19 Juni 1909, No. 69.

Propagandageschriften werden gereed gemaakt en vei spreid. Hier en daar traden sprekers op om de beginselen der Unie, haar doel en streven, meer bekend te maken. De onderwijswereld vooral werd bewerkt, gedachtig aan het bekende woord, dat wie de jeugd heeft, de toekomst beheerscht.

Steun werd verleend, door het Algemeen Bestuur of door de plaatselijke groepen, aan alles wat van andere zijde werd ondernomen om drankmisbruik te keeren, speel- en oefeningsterreinen beschikbaar te stellen, den volkszang te verbeteren (heel het gezegende militaire zangonderwijs, dat zoozeer succes heeft, kwam hieruit voort), de sportbeoefening te leiden in goede banen, door dpefcreffende maatregelen het verkeer te ordenen, kortom: steun werd verleend aan alles wat in de goede richting ging.

Klachten over feiten van tuchteloosheid werden onderzocht en te bevoegder plaatse behandeld; commissies voor speciale doeleinden werden gevormd; in de pers liet de Unie zich hooren waar het pas gaf; in een adres aan alle gemeentebesturen van Nederland werd, te samen met de Vereeniging „Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs", aangedrongen op het doen uitvoeren van bepaalde liederen op nationale feestdagen, liederen, bestemd om de idiote of gemeene straatzangen te verdringen. Adressen. Wanneer daartoe aanleiding bestond, werden verzoekschriften gericht tot de Volksvertegenwoordiging of tot een der betrokken Ministers. Van enkele dier verzoekschriftén, welke hunne waarde nog hebben behouden, geven wij den zakelijken inhoud hieronder weer. Uit een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

dat zeer vele uitingen van tuchteloosheid in ons land moeten worden toegeschreven:

Sluiten