Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwgezet de oorzaken en de verschijnselen heeft waargenomen van de tuchteloosheid, die als algemeene trek het karakter van het Nederlandsche volk ontsiert en aanleiding geeft tot allerlei ongewenschte uitingen, die het zeer veel nadeel toebrengen, zoowel tegenover het ernstige en weldenkende deel der natie zelve als tegenover andere volken;

dat zij zich beijverd heeft, de middelen op te sporen, die zouden kunnen strekken om die tuchteloosheid te bestrijden, welke middelen deels van opvoedenden, anderdeels van voorlichtenden en ten slotte ook van bestraffen den aard zouden moeten zijn, en waarvan in omvangrijken kring krachtige invloed zou moeten uitgaan over een niet onbelangrijk tijdsverloop;

dat zij echter niet bij machte is, het onderzoek naar die middelen volledig te doen plaats hebben en daaraan zoodanige uitgebreidheid te geven als haar onvermijdelijk noodzakelijk voorkomt."

Om die reden vraagt zij de instelling eener Staatscommissie, die wel over volledige inlichtingen en middelen zou kunnen beschikken voor het noodzakelijk onderzoek.

De inwilliging van vorenstaand verzoek laat helaas 1 nog altoos op zich wachten, en het frappez,frappez toujours zal ook hier wel moeten gelden.

In 1913 kreeg de Tucht-Unie haar eigen orgaan, een maandschrift getiteld De Gong. De Gong. „De Gong", zegt het Voorwoord, in het eerste nummer geplaatst: „is een roepstem, die een oogenblik den arbeid doet staken, het gesprek doet onderbreken, die ouderen en jongeren en dienstbaren herinnert aan de saamhoorigheid in de kleine gemeenschap.

Daarom is de klank hun welkom, waaraan zij met ingenomenheid gehoorzamen.

Met deze roepstem stelt het Bestuur der Unie zich voor: het verkrijgen van een nauweren band tusschen de leden (vereenigingen en personen) en het Algemeen Bestuur, door de leden in de allereerste plaats op de hoogte te stellen van zijn arbeid, maar ook van hetgeen in hem omgaat van zijne begrippen omtrent het doel der Unie. Het hoopt door gedachtenwisseling

Sluiten