Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Veel werk „Een berg van werk ligt vóór ons".

voor den Dit is het besef van 't Bestuur.

boeg. jjet werk (jei. propaganda, der krachtigmaking van

de Vereeniging, eischt dagelijksche zorg. Versterking der finantiën (waar is die niet noodig F) moet worden nagestreefd, zal de strijd tegen de tuchtverslapping en tuchtondermijning niet lijden onder gebrek aan ruimte.

Voortbouw. Op de reeds verkregen resultaten moet worden voortgebouwd. Wat werd aangepakt, moet vastgehouden en verstevigd. Nieuwe plannen zijn gesmeed, worden overwogen, straks tot uitvoering gebracht.

De abnormale omstandigheden, die de misdaad en het misdrijf en de overtreding begunstigden, eischen krachtig optreden. En straks, als wellicht een heel Nn den nieuwe maatschappij, met gewijzigde verhoudingen oor og. vrjj zekerj maar stellig met nieuwe eischen, zal moeten worden opgetrokken op de ruïnes der welvaart van vóór iq 14, zal ook de Tucht-Unie moeten weten wat haar plicht haar voorschrijft, en dien plicht zal zij vervullen naar de mate harer krachten.

Met bescheiden voldoening mag zij terugzien op de jaren van haar bestaan.

Niet in dorre cijfers, niet met strak getrokken lijnen die een inhoud aangeven, en slechts met weinig scherp aan te wijzen feiten kan zij demonstreeren hetgeen zij heeft bereikt. En zelfs heeft zij niets bereikt alléén; immers hielp zij wekken en krachtiger maken de strooming, die onmiskenbaar leeft onder het beste deel van het Nederlandsche volk, een strooming die gaat in de richting van een bezighouden met de jeugd en den jongen mensch nh de schooluren en na de schooljaren en tijdens den gedwongen dienst in het leger.

Een stroomirig ten goede.

Op de ouders, op de onderwijzers, op de gemeentebesturen moet ingewerkt, en gevraagd „der jeugd haar vreugd" te geven, en daarmede „haar deugd".

De volkszang moet nog veel verbeterd. De liefde

Sluiten