Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ach, lazen allen eens „The Man of Property" van John Galoworthy!

Steun vraagt de Tucht-Unie van alle Bonden en Vereenigingen, wier eigen doeleinden op hare beurt gesteund zullen 1 worden door bevordering van tucht en zelftucht in 't algemeen.

Steun vraagt de Unie van ieder mensch van goeden wille, óók in 't belang onzer volksjeugd, in 't belang van het kind, dat de man of de vrouw van morgen is, en dan — te samen met U en Uwe kinderen — de Nederlandsche natie zal vormen.

Moreelen steun vooral vragen wij I Steun van sprekers en schrijvers. Steun van de begaafden onder U, steun die van grootere beteekenis is dan de overigens welkome geldelijke bijdrage van anderen.

En indien Gij, lezer of lezeres, thans in Uw binnenste den aandrang gevoelt om lid te worden onzer Unie — toon dan zóóveel zelftucht van U onmiddellijk aan te melden!

Doe het NU!

Sluiten