Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. M. Meyers, Vertegenw. Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam.

L. Nooter, ■ Vertegenw. Vereeniging Hoofden van Scholen in Nederland te Amsterdam.

Dr. R. Römer, Vertegenw. van de Vereeniging „De Nederlandsche

Padvinders" te 's-Gravenhage. J. van de Wall, Vertegenw. van de Ned. Vereeniging „Ons Leger"

te Rotterdam.

Bureel der Unie: Van Strij singel 320, Dordrecht, Telefoon No. 602.

Geldmiddelen.

De geldmiddelen der Unie ontstaan uit:

a. Jaarlijksche contributiën van aangesloten Vereenigingen, die, behoudens uitzondering doar het Algemeen Bestuur toe te staan, minstens tien gulden bedragen, Waarvoor het Bestuur der aange sloten Vereeniging toezending erlangt van meerdere nummers van het maandschrift „De Gong";

b. Jaarlijksche bijdragen (minstens één gulden) van bijzondere personen, of van minstens twee gulden 50 cents, wanneer ook dezen regelmatig het orgaan der Unie „De Gong" wordt toegezonden ;

c. Vrijwillige contributies, giften, erfstellingen, legaten en dergelijke.

De gelden der Tucht-Unie wórden geïnd en beheerd door den Algemeenen Penningmeester, die jaarlijks rekening en verantwoording geeft aan de Algemeene Vergadering.

De functies der leden van het Algemeen Bestuur worden financieel nikt vergoed; alleen het Algemeen Secretariaat heeft recht op een geldelijke tegemoetkoming.

De leden ontvangen tegen een gering bedrag afdrukken van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Sluiten