Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GENEESKUNDIGE DIENST

De Nederlandsche militaire geneeskundige dienst vindt zijn meest karakteristieke verpersoonlijking in den roemruchten „Bal Gehakt", de sergeant-ziekenvader, die van het Amsterdamsche Hospitaal de trots en glorie was en dit stellig tot in lengte van dagen zal blijven. Zijn bijnaam was ook daarom zoo wèl gekozen, wijl hij'van ziekenverpleging ongeveer geen bal wist. Niettemin was hij in het complex van meerendeels ongezellige en trieste zalen een personage van aanzien en gezag. Vooral dit werd door zijn illuster voorbeeld gedemonstreerd, dat de verpleging, der zieken in ons leger voor het grootste gedeelte aan onbevoegden en ongeschikten wordt overgelaten.

Op het fort in de stelling van Amsterdam, waar begin Augustus 1914 schrijver dezes zich met een aantal andere geposeerde landweerheden metterwoon vestigde, werd het ambt van lijntrekker-met-het-rooie-kruis bekleed door een kameraad van een der oudste lichtingen met een positief-onwetenschappelijk gericht. De man had voor zijn functie, voor zoover 't dan het lijntrekken betrof, ongetwqfeld de noodige geschiktheid. Verder ontleende hij zijn bekwaamheid om zieke soldaten te verplegen en te helpen genezen aan het feit, dat-ie in een nevelig verleden

Sluiten