Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„theorie" had genoten van een dokter met den rang van kapitein of daaromtrent. Zoolang hij niets te verplegen had deed hij geen kip kwaad. In den regel stond hij tegen een deurpost geleund een pijp te rooken en tuurde naar de lucht om te zien of er weerverandering op til was. Maar het denkbeeld dat deze brave doch ietwat groezelige hospitaalzwiebel misschien ernstig-gewonden zou moeten verbinden en verplegen had weinig opwekkends voor hen, die nog tot de slachtoffers konden behooren.

Behalve over een keurkorps van ongeschikte en onbekwame verplegeis („steensjouwers worden tot verpleger aangesteld" zei «er Laan 24 Mei 1916 in de Kamer) beschikt de geneeskundige dienst over een staf van leiders in bureaukratischen eigenwaan verstard.

Verklaarde niet Excellentie Bosboom 29 December 1915 in de Kamer, dat op het gebied van den geneeskundigen dienst het mogelijke gedaan was! Volmaaktheid was nu eenmaal niet te eischen, zei de generaal. Maar hij verklaarde, dat wij wat den geneeskundigen dienst betrof met vertrouwen een eventueelen oorlog tegemoet konden gaan.

Een zelfgenoegzaamheid waarvan je paf staat, wanneer je bedenkt dat enkele maanden later (24 Mei 1916) de Kamer een motie-rer Laan aanneemt, waarin zij als haar oordeel te kennen geeft, „dat grondige verbetering van den geneeskundigen dienst dringend noodzakelijk is."

Bij de verdediging zijner motie bracht onze partijgenoot nog een kostelijk staaltje van de zonderlinge geestesgesteldheid der hooge oomes aan het licht. Hij vertelde een belangrijk getal inlichtingen te hebben aangeboden aan een hooggeplaatst chef van den geneeskundigen dienst

Sluiten