Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar deze autoriteit wenschte ze niet te zien! Is het niet enorm? De afkeer dezer heeren bepaalde zich blijkbaar niet tot gewone burgers, maar strekte zich zelfs uit tot hun vakgenooten, die in een colbertjasje rondliepen en een pothoedje inplaats van een képie op hun hoofd droegen.

Bij de behandeling van de bovengenoemde motie-ter Laan maakte van Leeuwen o. a. gewag van de vrees der militaire geneeskundigen om van burgerlijke inrichtingen gebruik te maken of zich door burgerlijke geleerden te laten voorlichten. Een gemobiüseerd hoogleeraar in de oogheelkunde scheen aanvankelijk te zijn belast met de allergewichtigste bezigheid van aspirine-distributie. Bij bestrijding van geslachtsziekten werd samenwerking met en voorlichting van burgerlijke deskundigen geweigerd. Ook uit de burgerlijke partijen kwam de kritiek los en zonder hoofdelijke stemming werd de motie aangenomen. Maar terecht wees ter Laan er de heeren op, dat zij nu wel alarm bliezen, maar vroeger de Sociaal democraten alleen lieten staan in hun strijd tegen de misstanden bij den geneeskundigen dienst. Hij herinnerde aan de behandeling van de militiewet-Colijn in 1912 en de daarbij door onze fractie geuite en scherp-geform'uleerde klachten. Maar klerikaal noch liberaal hebben er ód?t geld voor over gehad en lieten Gods water over Gods akker loopen.

Reeds 25 Januari 1915 had onze partijgenoot bij-een bespreking van den geneeskundigen dienst den heeren dezelfde beschuldiging onder den neus gewreven. Voor nieuwe kanonnen was altijd grif geld gevoteerd, maar voor verbetering van den geneeskundigen dienst was niets los te krijgen. En wanneer de burgerlijke partijen dan ook

Sluiten