Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LEGERSTERKTE

Ziethier het onderwerp, waaromheen zich de scherpste strijd heeft gegroepeerd. Toetssteen voor het drijven en bedoelen van burgerlijke partijen en machtige economische groepen. Beslissingen over de legersterkte maakten .kleur bekennen noodzakelijk, noopten tot de keuze vóór of tegen het militarisme en legden het ware karakter der kapitalistische partijen bloot. Beginnen wij met in het kort de kern van velerlei konflikten te formuleeren.

De mobilisatie, het op-de-been-brengen van gansch de Nederlandsche weermacht, bood den militaristen een zeldzame en ongedachte versterking hunner positie. Het leger, dat bij ons nooit in tel was, steeg in aanzien, werd zelfs in Augustus 1914 min of meer populair. Van de militaire leiders werd alle heil verwacht indien de neutraliteit moest worden gehandhaafd of wanneer ons land in den maalstroom van den massa-moord mocht worden meegesleurd. Voeg daarbij de omstandigheid, dat de mobilisatie vlug en glad van stapel liep, hetgeen de hooge militairen met hun beminnelijke onbescheidenheid aan hun eigen bekwaamheid toeschreven en waarvoor ze zich zelf een pluim op den hoed staken. En gij begrijpt, dat nooit de kans zoo schoon was voor de militaire klieken om hun doel •—

Sluiten