Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teeken. Als de heeren in het nauw zitten beginnen ze over de onverantwoordelijke houding der socialisten. Bosboom doet heel geheimzinnig. Er kan geen man worden gemist. De toestand is ernstig, maar hij mag niks zeggen. Nu mengt ook Troelstra zich in het debat en betoogt dat wanneer de regeering geen inlichtingen verstrekt, zij bezwaarlijk van de Kamer kan verlangen haar slaafs te volgen. Onze fractie-leider dringt daarom aan op mededeelingen in besloten zitting. Dit wordt geweigerd en ook de minister-president wijst het verzoek namens de regeering beslist af. Troelstra stelt nu een motie voor, waarin de weigering der regeering om inlichtingen te verstrekken omtrent de noodzakelijkheid der volledige handhaving van de mobilisatie, wordt betreurd. Slechts de sociaaldemocraten stemmen er vóór. En daarna slikt de Kamer het voorstel tot langer indiensthouding van de landweer, zonder de motieven der regeering te kennen. Ditmaal stemde met onze fractie de heer Bichon van IJsselmonde tegen.

Kort daarop wordt in het land agitatie verwekt door een adres aan de Staten-Generaal om legeruitbreiding, verzonden door 22 gezaghebbende mannen uit de groote zakenwereld met den leider der Nederlandsche Handelmaatschappij, den heer van Aalst, aan het hoofd. De regeering meent, dat nu de stemming voor haar plannen gunstig wordt en dient een ontwerp in tot uitbreiding van den landstorm. Hierdoor zal wel is waar aflossing van landweer en militie gedeeltelijk verzekerd zijn, doch met het onverbiddelijk gevolg van vergrooting der legersterkte.

22 Juli 19}5 verzet ter Laan zich met kracht tegen

Sluiten