Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze militaire opdrijving. Hij stelt nadrukkelijk vast, dat in de Memorie van Antwoord de regeering nog eens als hare bedoeling geleidelijke versterking van de weermacht onomwonden vooropstelt De heeren kunnen zich dus niet op het aflossingskarakter van het ontwerp beroepen. Hij houdt de burgerlijke partijen voor. dat zij reeds enkele weken geleden door het toestaan van gelden voor den bouw van 2 kruisers en 3 onderzeeërs tot versterking van het militarisme hebben meegewerkt en vraagt of zij de regeering op dien weg verder zullen volgen.

Schaper, die aan het debat deelneemt, richt zich in een scherpen aanval tot de burgerlijke fracties en verwijt ze te zijn gezwicht voor het bevel der 22. Minister Bosboom is blijkbaar zoo overtuigd, dat de heeren voor het verlangen der militaristen zullen bukken, dat hij in de verdediging van het ontwerp veel te ver gaat.

Hij verklaart de beschikking te moeten hebben over alle ongeoefenden van 20—»30 jaar. om daarna te zien of ook over de 30—40 jarigen nog moet worden beschikt. Dit verwekt hevige consternatie. In de Memorie van Antwoord had de regeering namelijk verklaard, dat het overschot der 20—30 jarigen niet zou worden opgeroepen, indien voldoende manschappen tot aflossing der landweer onder de wapenen geroepen waren. Door tusschenkomst van den premier ziet minister Bosboom zich nu genoodzaakt zijn bewering in te slikken en verklaart hij zich aan de Memorie te zullen houden, n Heele opluchting voor de burgerlijke partijen, dié nu met gerust geweten voor het wetsontwerp stemmen. Alleen de Sociaaldemocraten tegen.

Sluiten