Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 December 1915 dringt ter Laan aan op aflossing der bereden wapens en op bezuiniging. De grootmajoor Duymaer van Twist doet hetzelfde, waarop onze partijgenoot den grootmajoor in het zonnetje zet. Hij houdt hem voor, dat hij ertoe meegewerkt heeft de bereden wapens vier jaar te laten dienen en steeds alle legeruitbreiding heeft gesteund. Hoe kan zoo iemand in gemoede op bezuiniging gaan aandringen?

Nadat bij de behandeling van de oorlogsbegrooting ter Laan op 29 December nog eens met klem betoogd heeft, dat de heele landweer mitsgaders de oudste lichtingen der bereden wapens naar huis gezonden moeten worden, stelt bij de vraag of ook om financieele redenen daartoe niet moet worden besloten. De schuldenlast wordt ondragelijk, *terwijl wij in de toekomst enorme sommen vdbr sociale hervormingen noodig zullen hebben. Men weet, dat, veel later, bij het groote distributiedebat 1918 ook minister Treub tot die slotsom kwam. Daarmede veroordeelde dus de minister van financiën zelf het Regeeringsbeleid. Maar nog altijd duurt de onhoudbare toestand voor volk en land maar voort.

De druk, door handhaving der mobilisatie in zijn vollen omvang, op het volk gelegd werd langzamerhand onhoudbaar. De stemming in het leger werd er niet beter op en dus begonnen de burgerlijke partijen zich af te vragen of zij er wel verstandig aan deden als gewillige werktuigen der militaire klieken te blijven fungeeren. Toen dan ook 12 Juni 1916 ter Laan opnieuw gedeeltelijke demobilisatie bepleitte, leek het waarachtig of de andere partijen bekeerd waren van de dwalingen huns weegs en met mannen-

Sluiten