Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens op smadelijke wijze voor de militaristen gecapituleerd.

Een poging door ter Laan op 6 Februari 1918 nog eens ondernomen om gedaan te krijgen, dat de drie oudste lichtingen onverwijld naar huis zouden worden gezonden, faalde op dezelfde treurige wijze. Vóór een desbetreffende motie stemden met onze partijgenooten alleen de vrijzinnig-democraten en de unie-liberaal de Jong.

SLOTWOORD.

De grootste moeiüjkheid bij het schrijven dezer br«chure was het woekeren met de ruimte. Het feitenmateriaal is overstelpend, het zondenregister der burgerlijke partijen groot en het aantal keeren, dat onze kamerfractie voor de belangen der gemobiliseerden opkwam, buitengewoon talrijk. Wij hebben ons dus tot een keuze uit het voornaamste moeten bepalen, hoewel nog vele hoofdstukken konden worden geschreven. In het kort dient nog te worden vermeld de zorg voor het Verlof der Militairen.

Reeds 26 Augustus 1917 richtte zich ter Laan tot de ministers van Oorlog en Marine met de vraag of zij bereid waren vrij vervoer toe te staan aan hen, die met verlof gingen. Herhaaldelijk is door leden van de Kamerfractie gewezen op het misbruik door sommige commandanten gemaakt van de inhouding der verloven als straf.

30 April 1915 hield Al bar da zijn interpellatie over de

Sluiten