Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Het Nationaal Arbeids-Secretariaat heeft ongetwijfeld veel goeds verricht. Haar nuttige werking mag niet onderschat worden. Door haar toedoen zijn tal van vakvereenigingen en bonden tot stand gekomen in bedrijven, waarin anders nog in lange jaren van organisatie geen sprake zou zijn geweest. Het heeft 't winnen van enkele, het langvolhouden van zeer vele werkstakingen mogelijk gemaakt en heeft vakorganisaties tot elkander gebracht, die elkander anders vreemd zouden zijn gebleven."

De stichting van het Nationaal Arbeids-Secretariaat was het gevolg van de beslissing op het Internationaal Socialistisch Congres, van 16—22 Augustus 1891 te Brussel gehouden.

Lang te voren bestonden reeds vakvereenigingen en vakbonden in ons land, zooals die van de Typografen, Timmerlieden, Sigarenmakers, Metaalarbeiders, Spoorwegpersoneel enz., doch van een permanent verband, van een voortdurende samenwerking was geen sprake. Ieder ageerde op zijn terrein, volkomen zelfstandig en los van elkander.

Voor een deel waren ze aangesloten bij den toen bestaanden Sociaal-Democratischen Bond. Op het congres van dien Bond in 1880 te Den Haag gehouden, werd o.a. medegedeeld dat te Amsterdam 17, in Den Haag 7 en te Groningen 5 vakvereenigingen waren aangesloten.

Meer en meer begon echter het inzicht van de noodzakelijkheid van samengaan, nationaal en internationaal bij de georganiseerde vakarbeiders tot klaarheid te komen. Men begon het inderdaad als een gemis te gevoelen dat er onder de in het laatst der tachtiger jaren ontstane vakvereenigingen, welke steeds in omvang toenamen, geen nationale verbinding van voortdurenden aard bestond.

Hoewel misschien niet volmaakt klaar en duidelijk voor de vakmannen van destijds, kunnen wij uit de zucht naar nationale en internationale samenwerking der vakvereenigingen toch niet anders concludeeren, dan dat toen, onuitgesproken weliswaar, de symptomen van den modernen klassenstrijd reeds in de vakbeweging aanwezig waren.

Het feit, dat ook in de socialistische arbeidersvereenigingen het streven naar sterkere organisatie zich openbaarde, mag ook

Sluiten