Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden beschouwd als de uitdrukking van het zich ontwikkelende inzicht, dat tegenover de macht der bezittende klasse alleen dan met succes door de arbeidersklasse kan worden opgetreden, wanneer zij de grootst mogelijke en zoo gesloten mogelijke organisatorische macht weten te ontplooien.

Het congres van Brussel besloot dan ook de oprichting van een Nationaal Secretariaat van den Aibeid in die landen, waar zulks mogelijk was, aan te bevelen.

In de volgende resolutie werd hieraan uitdrukking gegeven:

.Onder de huidige economische verhoudingen en bij het streven der heerschende klasse, om de politieke rechten en den maatschappelijken toestand van den arbeider steeds meer naar beneden te drukken, zijn werkstakingen en boycots een onmisbaar wapen voor de arbeidersklasse, eerstens om de aanvallen hunner tegenstanders te kunnen afslaan, waar deze hun politieken en economischen toestand benadeelen, tweedens om hun socialen en politieken toestand in de bestaande maatschappij zooveel mogelijk te verbeteren.

Daar echter werkstakingen en boycots tweesnijdende wapenen zijn, die, te onrechter plaats, of te onrechter tijd gevoerd, de belangen der arbeidersklasse meer benadeelen dan bevorderen kunnen, beveelt het congres den arbeiders zorgvuldige overweging aan van de omstandigheden, onder welke zij van deze wapenen gebruik willen maken.

In het bijzonder beschouwt het congres het als een dringende noodzakelijkheid, dat de arbeidersklasse zich tot het voeren van zulk een strijd in vakvereenigingen organiseere, teneinde zoowel door de macht van het aantal als ook door hun geldelijke middelen het beoogde doel te kunnen bereiken.

Van deze opvatting uitgaande, beveelt het congres allen arbeiders aan, de krachtige ondersteuning der vakorganisatie; tegelijk teekent het congres protest aan tegen alle pogingen der regeeringen en der ondernemers, om het recht van vereeniging der arbeiders op welke wijze ook te beperken.

Ter verzekering van het koalitie(vereenigings)recht, verlangt het congres de afschaffing van alle wetten, die

Sluiten