Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzij direct of indirect het koalitierecht beperken, zoowel als bestraffing van al degenen, die de arbeiders in de uitvoering van dit recht hinderen.

En daar, hoe wenschelijk ook een centrale organisatie der internationale arbeidersmachten zijn moge, deze op het oogenblik op bezwaren van allerlei aard schipbreuk lijden, besluit het congres den solidairen arbeiders der verschillende landen een gemeenschappelijk middel aan de hand te doen.

Het congres beveelt, overal waar dit mogelijk is, in elk land aan de oprichting van een Nationaal ArbeidsSecretariaat, opdat, zoodra er, van welke zijde dan ook een conflict mocht ontstaan tusschen kapitaal en arbeid, de arbeiders der verschillende nationaliteiten er mede op de hoogte kunnen worden gebracht, en in staat zouden zijn, hunne maatregelen te nemen."

In verschillende landen is aan de oprichting van een Nationaal Arbeids-Secretariaat gevolg gegeven. In ons land deed de Sociaal-Democratische Bond de eerste stappen in die richting. Dit lichaam besloot op zijn congres te Amsterdam in 1892 tot het benoemen van een „Arbeids-Secrataris".

De taak van den „Arbeids-Secretaris" was, om inlichtingen te verstrekken nopens alle arbeids-aangelegenheden aan de binnenlandsche vakvereenigingen en Sociaal-Democratischen Bond omtrent het buitenland, en omgekeerd de buitenlandsche organisaties eventueel de gevraagde inlichtingen omtrent toestanden hier te lande te geven. Tevens werd hem de verzorging der statistische gegevens opgedragen. Voorts had hij tot taak, vluchtende of werkzoekende buitenlandsche arbeiders te brengen in den kring van hun respectievelijke vakvereenigingen, of wel hij verschafte hen, indien er geen vakvereeniging in het betreffende vak in Nederland bestond, op andere wijze hulp en inlichtingen om aan den arbeid te komen. Ook verleende hij aan Nederlandsche arbeiders hulp'om naar het buitenland te komen.

Tot „ Arbeidssecretaris" benoemde het congres Christiaan CORNELISSEN.

Hier mag zeker de vraag gesteld worden, waarom de SociaalDemocratische Bond het besluit van het Internationaal Congres

Sluiten