Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwer verband met de overige vakbonden en vakvereenigingen. Wèl kwamen de hoofdbesturen van eenige vakbonden toen bijeen en werd de noodzakelijkheid vsrn nauwere aaneensluiting bepleit, doch de poging om een vereeniging van permanenten aard tot stand te brengen, faalde.

Het geeft wel een eigenaardigen kijk op den toestand en de gesteldheid der vakbeweging van dien tijd in ons land, dat ze niet in staat was buiten de politieke partij om een nationaal verband te vormen, ofschoon de vakbonden wèl overtuigd waren van de noodzakelijkheid van een steviger nationaal verband.

Na het Zwolsche Congres pakte echter de Centrale Raad van den Soc. Dem. Bond de zaak krachtiger en geheel volgens het besluit van het Brusselsch congres aan.

Op initiatief van den Centralen Raad van den Soc.-Dem. Bond, kwamen op Zondag 9 Juli in het gebouw „Constantia" te Amsterdam de afgevaardigden van verschillende vakbonden bijeen, om te beraadslagen over de oprichting van een Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland. Ter vergadering waren aanwezig afgevaardigden van de volgende zeven bonden:

Nederlandsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond; Atgemeene Nederlandsche Typografenbond; Algemeene Meubelmaker sbond; Spoorwegpersoneelvereeniging „Steeds Voorwaarts"; Nederlandsche Timmerliedenbond; Sociaal-Democratische Onderwijzersvereeniging en Sociaal-Democratische Bond.

Hoewel er reeds meerdere vakbonden bestonden dan aanwezig waren, hadden deze zich niet doen vertegenwoordigen, zoodat feitelijk slechts vijf vakbonden vertegenwoordigd waren en twee politieke lichamen.

Men bleek het ten opzichte van den grondslag der centrale vrijwel met elkaar eens te zijn, wat hieruit is af te leiden, dat men aanstonds van de zeer juiste grondgedachte uitging, dat het Arbeids-Secrelariaat plaats moest bieden aan alle arbeidersorganisaties, „om de aaneensluiting duurzaam en hecht te doen zijn tusschen de verschillende vakbonden en algemeene arbeidersorganisaties, moest in het secretariaat plaats zijn voor alle arbeidersorganisaties, zoowel socialistische als niet-socialistische, wanneer ze slechts overtuigd waren dat de arbeidersbonden, hoezeer ook verschillend in streven, met elkaar in verbinding moesten worden gebracht,

Sluiten