Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er op gelegd was dat het doel van het Arbeids-Secretariaat was het aanknoopen van een band tusschen alle arbeidersvereenigingen, die behoefté gevoelden tot aaneensluiting, waren de Ned. RoomsenKatholieke Volksbond, het Christelijk Werkliedenverbond „Patrimonium" en het Algem. Nederl. Werkliedenverbond niet ter vergadering verschenen.

In de vergadering van 9 Juli was een Commissie van 5 personen benoemd, welke zou hebben na te gaan, wat ten opzichte van het vormen van Nationale Arbeids-Secretariaten in het buitenland was tot stand gebracht, en die tevens opdracht had een concept-reglement samen te stellen.

Nadat het concept-reglement van de Commissie reeds te voren in de organen der organisaties was besproken, werd het in de vergadering van 27 Augustus definitief vastgesteld.

Omtrent het doel van het N. A.-S. lezen we in art. 2 het volgende: *■

Het Nationaal Arbeids-Secretariaat heeft ten doel:

1. de verschillende arbeidersbonden, zoowel arbeidersvereenigingen in het algemeen als vakorganisaties in 't bijzonder, met elkaar in verbinding te brengen, zoodat wanneer het noodig mocht zijn — bijvoorbeeld bij werkloosheid, in tijden van staking, bij de betooging voor een hervorming op maatschappelijk gebied, die de belangen der geheele arbeidersklasse raakt, enz. — een gemeenschappelijk optreden van alle arbeidersorganisaties in Nederland vergemakkelijkt wordt;

2e. het verzamelen van statistische gegevens en het verstrekken van inlichtingen, de organisatie der arbeiders betreffende, tusschen de verschillende aangesloten vereenigingen;

3. het onderhouden van correspondentie met ArbeidsSecretariaten van andere landen.

Betreffende de samenstelling van het N. A.-S. bepaalde art. 3:

.Het Nationaal Secretariaat van den Arbeid is samengesteld uit vertegenwoordigers van arbeidersbonden, hetzij vakbonden of algemeene arbeidersorganisaties, bestaande uit afdeelingen, hetzij vakvereenigingen, waarvan geen bond bestaat."

Sluiten