Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals uit het gestelde doel, alsook uit de samenstelling blijkt, was een en ander op zeer sobere en eenvoudige wijze omschreven. De practische belangen der arbeiders stonden voorop en om die te behartigen werd het Nationaal Arbeids-Secretariaat gesticht.

Door den Algem. Ned. Timmerliedenbond werden bezwaren geopperd tegen het toelaten van andere organisaties dan vakvereenigingen. Later sloot zich echter deze bond desniettegenstaande aan.

In de vergadering van 8 October werd een definitief bestuur gekozen met P. WOUTERS, Algemeene Meubelmakersbond, voorzitter; W. VAN DER VLIET, Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond, secretaris; en H. KUYPER, Nederlandsche Diamantbewerkersvereeniging, penningmeester.

Het N. A.-S. mocht zich dadelijk na zijn stichting verheugen in een groote toename van aangesloten organisaties en leden, zoodat in het verslag van den secretaris op de eerste algemeene vergadering in Februari 1895 kon worden medegedeeld, dat aangesloten waren 22 vakbonden en algemeene arbeidersorganisaties, te zamen tellende 330afdeelingen met 15.728 leden. Er werden door de aangesloten organisaties te zamen 9 organen uitgegeven.

Opmerkelijk mag het zeer zeker genoemd worden dat reeds direct in het eerste jaar van zijn oprichting gepoogd werd de beschikking te verkrijgen over eenige statistische gegevens.

In December 1893 werd n.1. besloten een onderzoek in te stellen naar den omvang der heerschende werkloosheid.

De uitslag dezer enquête, die uit den aard der zaak niet op volledigheid kon bogen, was dat het Secretariaat uit 44 steden opgaven werden verstrekt. Hieruit bleek dat in deze 44 steden 65 vereenigingen bestonden met 1887 leden. Op 8 Januari 1894 waren daar 715 werkloozen, waarvan 494 gehuwd met 1375 kinderen en 221 ongehuwden. De gemiddelde duur van de werkloosheid was op genoemden datum 6 weken.

Reeds spoedig werden stappen gedaan om te komen tot de uitgave van een eigen orgaan, hetwelk een zuiver vakorgaan zou wezen, waarin de politieke verschilpunten geweerd zouden worden. Dit was noodzakelijk omdat de strijd over al of niet deelname aan parlementair-politieke acties reeds in de arbeidersbeweging begon op te komen.

Sluiten