Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 3 Juni 1894 diende H. Kuiper een door hem gevormd plan in bij het Secretariaat, om een algemeen vakblad door het Secretariaat uit te geven. Hij deelde daarbij mede, dat de heeren P. L. tak en F. WlBAUT bereid waren ƒ20.000 voor een dusdanig blad, dat „De Arbeid" genoemd zou worden, beschikbaar te stellen. Een Commissie kreeg opdracht het plan, alsook de gedane toezeggingen van de heeren P. L. tak en F. WlBAUT te onderzoeken.

Deze Commissie kwam bij haar onderzoek tot de conclusie, dat het voorgestelde blad geen zuiver algemeen vakblad zou zijn en dat genoemde heeren geen ƒ 20.000 beschikbaar stelden voor een blad als door het N. A. S. bedoeld werd uit te geven.

Er werd toen besloten van het plan af te stappen.

In de vergadering van 9 December 1894 kwam in bespreking het steunen van werkstakingen. Men kwam tot de conclusie dat er meer organisatorisch verband en overleg moest worden betracht met betrekking tot het proclameeren van werkstakingen. In de eerste plaats van de leden der organisaties jegens het bestuur hunner organisatie, en door ongeorganiseerde arbeiders jegens het bestuur van het Secretariaat.

In opdracht van deze vergadering werd dan ook door den toenmaligen secretaris J. van bennekom het volgende manifest samengesteld, hetwelk onder de arbeiders verspreid werd:

„NATIONAAL ARBEIDS-SECRETARIAAT IN NEDERLAND Gevestigd te Amsterdam.

Het N. A.-S. dringt er bij de arbeiders op aan, om, alvorens het werk in hunne werkplaatsen neder te leggen, eerst hun grieven in te brengen bij het Nationaal ArbeidsSecretariaat, indien het ongeorganiseerde arbeiders betreft,

of bij de vakbonden, waartoe zij behooren, indien het georganiseerde arbeiders betreft.

Het Nationaal Arbeids-Secretariaat meent, door een dergelijke behandeling der zaken, meer éénheid en kracht in de geheele arbeidersbeweging te kunnen brengen en het hoopt, dat de arbeiders in alle vakken dezen wenk zullen

Sluiten