Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvolgen en dus niet het werk zullen staken, vóór overleg gepleegd te hebben met bedoelde besturen.

Namens het Nationaal Arbeids-Secretariaat: J. VAN BENNEKOM,

Groote Bickerstraat 42.

Amsterdam, 6 Januari 1895."

Voor de tegenstanders van het N. A.-S. moge dit een bewijs zijn, dat de eerste bestuurders van het N. A.-S. ernstig poogden, de vakbeweging op organisatorisch juiste basis tot macht te vormen.

In Juni 1902 nam het N. A.-S. deel aan de Internationale Conferentie van Secretarissen van Nationale Arbeids-Secretariaten te Stuttgart, alwaar besloten werd tot stichting van een Internationaal Comité, teneinde een nauwere samenwerking tusschen de vakbeweging internationaal te formeeren.

Hoewel het voorstel van het N.A.-S., om in het vervolg Internationale Vakvereenigingscongressen te houden, verworpen werd, besloot het N. A.-S. toch tot aansluiting bij genoemd Comié.

Ouitschland werd aangewezen als het land waar het Internationaal Comité gevestigd zou zijn.

Het congres van 1907 te Utrecht, besloot tot afscheiding van het Internationaal Comité, omdat meer en meer de reformistische tactiek der Duitsche vakbeweging een overwegende rol speelde. Dit bleek zeer duidelijk, doordat op de conferentie te Amsterdam in 1905 de voorstellen van de Fra'nsche Confederation General du Travail, n.1. de bespreking van de algemeene werkstaking en het anti-milltarisme, niet werden toegelaten.

Meer en meer teekenden zich in de internationale vakbeweging de reformistische en revolutionaire lijnen van doel en tactiek scherper af. Ook in ons land, waar onder leiding van de S. D. A. P. een scherpe strijd werd gevoerd tegen de zelfstandige onafhankelijke vakbeweging, belichaamd in het N. A.-S., werden krachtige pogingen in 't werk gesteld om naar Duitsch voorbeeld een reformistische, aan de S.D.A.P. nauw verwante vakcentrale te stichten. Vooral tengevolge van de beslissing van het congres van het N.A.-S. in 1897, dat zich alleen vakbonden konden aansluiten, waardoor het voor de politieke organisaties onmogelijk was, langer deel uit te maken van het N. A.-S., richtten de

Sluiten