Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kopstukken der S. D. A. P. steeds scherper pijlen op het N. A.-S.

De Socialistenbond had zich reeds, voordat deze beslissing genomen werd, teruggetrokken uit het N. A.-S., de S. D. A. P. moest geroyeerd worden, omdat haar gedelegeerde, In strijd met een desbetreffend besluit, in het partijblad een verslag gaf van hetgeen op een vergadering van gedelegeerden was behandeld.

De S. D. A. P. trachtte zich voor haar politiek-parlementair actie de hulp te verzekeren van een harer afhankelijke vakbeweging, terwijl daarentegen het N. A.-S. met alle kracht zijn onafhankelijkheid jegens iedere politieke partij vasthield.

Het gevolg was, dat meer en meer de gedachte werd uitgesproken door vooraanstaande sociaal democraten dat een nieuwe, d.w.z. een aan de S. D. A. P. afhankelijke vak-centrale moest worden gesticht.

In 1899 verscheen een brochure van Henri Polak, waarin hij systematisch een aanval deed op de organisatorische grondlegging en werkwijze van het N. A.-S. Hij wachtte zich er echter wel voor te zeggen, dat het hem als sociaal-democratisch leider er om begonnen was een vak-centrale tot stand te brengen, die varen zou in het kielzog van de S. D. A. P., die krachtens haar reformistisch parlementair standpunt geen vak-centrale naast zich kon dulden die een zelfstandige socialistische machtsformatie beoogde.

In 1903 tijdens en na de spoorwegstaking van 31 Januari scheen alsof de vakarbeiders zich zouden terugvinden in hun strijd tegen de worgwetten van het ministerie kuiper.

Doch spoedig, na de nederlaag^van den strijd, werd de verwijdering grooter en den onderlingen strijd heftiger.

Ook leugen en laster waren voor deze Heeren welkome middelen als ze slechts tegen het N. A.-S. konden gebruikt worden.

Zoo schreef w. H. vliegen als Hollandsch Correspondent van de .Hamburger Echo" in 1904 aan genoemd blad: dat de gelden welke het N.A.-S. uit Duitschland ontving voor de in strijd zijnde diamantbewerkers, gebruikt werden om de anti-sociaaldemocratische beweging te steunen, niettegenstaande hij wist, dat door het N.A.-S. aan den A.N.D.B. f 3313.01'/2 was afgedragen, terwijl hiervoor uit het buitenland slechts f2751.12 was ontvangen.

In zijn Kerstrede van 1904 spoorde mr. P. J. troelstra openlijk aan tot het vormen van een nieuwe vak-centrale.

Sluiten