Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorstellen dezer commissie werden behandeld in de algemeene vergadering van Zondag 13 Dec. 1903 te Amsterdam

De hoofdschotel der discussie betrof het voorstel der commissie, om in de statuten vast te leggen, dat het N A -S zou ijveren voor betere sociale wetgeving.

Met groote meerderheid werd dit voorstel verworpen De tegenstanders zagen hierin een gevaar voor het onafhankelijk en zelfstandig karakter van de in het N.A.-S. belichaamde I vakbeweging. Men wilde zich ten opzichte van deze belanqrijke kwestie niet binden. a 3

, , ..V™ toen af werd systematisch door de tegenstanders van net N.A.-b. gestreefd naar de vorming van een nieuwe vakcentrale. Geen middel werd nagelaten om het N.A.-S naar beneden te halen. De Nederlandsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond moest zelfs geroieerd worden met een contributieschuld van 800 gulden. Men ontzag zich ten slotte niet meer

fnmJ? m a J c Zilndf arbeiders' indi« w georganiseerd waren m het N.A.-S., in den rug aan te vallen.

Toen b.y. in 1905 de Amsterdamsche bouwvakarbeiders een scherp stuk strijd voerden in verband met de heiersstakinq werd openlijk aangespoord de stakende arbeiders niet te steunen

De heiers te Amsterdam waren reeds vanaf 1913 bezig om te trachten de ploegen met een man uitgebreid te krijgen, omdat de arbeid te zwaar was voor d3 ploeg, hetgeen steeds afstuitte op den onwil van de patroons. In den zomer van 1905 liepen van del20heiers, georganiseerd in deheiersvereeniging. Broederschap" meer dan de helft zonder werk. Teneinde nu ook een deel hunner werklooze kameraden aan arbeid te helpen, herhaalde genoemde organisatie met klem haar eisch, doch wederom zonder het gewenschte resultaat, waarop 8 Augustus de staking uitbrak.

Al spoedig braken hier en daar solidariteitsstakinqen uit van andere bouwvakarbeiders. De bouwvakpatroons gingen toen een .verloting organiseeren van werklieden. Zij Heten door het lot aanwijzen welke bouwvakarbeiders de door de stakers verlaten plaatsen zouden moeten innemen.

Erger staaltje van machtsaanmatiging van werkgeverszijde is wel niet mogelijk. a 7™**""

Toen nu in dezen strijd de betrokken arbeidersorganisaties een beroep deden op de solidariteit en den financieelen steun

Sluiten