Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van andere arbeiders, verspreidde het bestuur van den A.N.D.B. het volgende manifest onder de diamantbewerkers:

„ALGEM. NEDERLANDSCHE DIAMANTBEWERKERSBOND Laatselijk goedgekeurd bij Kon. Besluit van 15 Sept. 1902, No. 59

In zake steun aan stakende en uitgesloten arbeiders in de Bouwvakken.

Waarde vakgenooten!

In een dezer dagen gehouden vergadering van een aantal ons onbekend gebleven vereenigingen, belegd"door anarchistische „Bouwvakfederatie", is besloten dat men zich, met voorbijgaan van het Bondsbestuur, rechtstreeks zou wenden tot u, leden van den A.N.D.B., om u te bewegen persoonlijken steun te verleenen aan de stakende en uitgesloten heiers, metselaars en opperlieden.

En men heeft dat inderdaad gedaan.

Men heeft onder u manifesten rondgedeeld, waarin men de door uw Bestuur gevolgde gedragslijn „kort en goed verraad" noemt, gepleegd aan den „hoogst nobelen strijd" door genoemde arbeiders gevoerd, waarin men zegt dat het een „misdaad" heeft gepleegd, die „schandelijk" en „verachtelijk" wordt geheeten, en waarin eindelijk allerlei flikvlooierij wordt gebezigd om toch maar eenig geld van u los te krijgen. Men noemt u daar „mannen van overtuiging en karakter", men praat er hoogdravend van „uw eer, uw karakter, uw menschzijn, uw solidariteit, met het blijkbare doel u in het gevlei te komen, u op te zetten tegen uw Bestuur, u te bewegen geld te geven voor doeleinden, waartegen uw organisatie zich zoo lang zij bestaat heeft gekant, waartegen zij sinds jaren onverzwakt strijd heeft gevoerd.

Laat u door deze dingen niet van de wijs brengen, evenmin als door de sentimentaliteiten van „Het Volk".

Gij hebt te doen met een hernieuwde uitbarsting van de tactiek, die ons den ramp van 1903 bezorgd heeft. Gij hebt te doen met een anarchistischen opzet om tot eiken prijs een groote stakingsbeweging in het leven te roepen. Gij hebt te doen met een hoogst roekelooze uiting van de

Sluiten