Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verderfelijke tactiek der z.g.n. solidariteitsstaking en die der „besmetting".

Wij willen de staking der beiers niet bespreken, omdat wij ons daartoe niet bevoegd achten. Doch aangenomen dat die staking volkomen gewettigd was, bestond er niet de minste noodzaak haar door een solidariteitsstaking der metselaars en opperlieden te steunen. De heiersstaking liep van het luttele handjevol onderkruipers niet het minste gevaar. Maar de „Bouwvakfederatie" wist dat de patroonsvereeniging zou overgaan tot de uitsluiting, als de metselaars en opperlieden zouden staken. Zij deed dezen desondanks, of liever: juist daarom den arbeid neerleggen, want zij wilde de uitsluiting, zij wilde den strijd. Want het is haar, volgens een anarchistische leer niet te doen om verbetering van arbeidsvoorwaarden, doch om den strijd, om de staking, liefst op zoo groot mogelijke schaal, als het kan algemeen.

Dat moogt gij niet steunen, vakgenooten!

Wij adviseeren u dan ook, het artikel over deze zaak, dat in het a.s. nummer van het „Weekblad" zal verschijnen, af te wachten en dan uw oordeel te vormen.

Bovendien zal a.s. Zondag een vergadering plaats hebben van de Hoofdbesturen der voorloopig bij het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen aangesloten vakbonden. Daar zal de te volgen gedragslijn worden besproken en vastgesteld. Vóór dien moogt gij zeker niets doen. De geheele zaak zal daar grondig worden onderzocht en aan het besluit dat daar vallen zal, zullen wij ons allen hebben te houden.

Het parool is dus thans: geen steun 1

Teekent niet op de lijsten die u eventueel worden aangeboden. Geeft niets aan mannen of vrouwen die u op Vrijdag of Zaterdag aan den ingang der fabriek afwachten.

Het standpunt dat wij tegenover de anarchistische tactiek in de vakbeweging sinds jaar en dag innemen, mag op dit gewichtig moment tot geen prijs worden verlaten. Nu meer dan ooit geldt het, geen duimbreed te wijken voor de heilooze drijverij, die onze vakbeweging ten verderve dreigt te voeren.

Sluiten