Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENRI POLAK schreef in „Het Weekblad" van den A.N.D.B.:

„Alleen reeds het feit, dat de Amsterdamsche zeelieden aangesloten zijn bij het N. A.-S., is reeds een reden, deze staking niet te steunen."

De haat tegen de onafhankelijke vakorganisaties dreef deze lieden zelfs zoo ver, dat ze zich niet ontzagen zelfs hun diensten aan te bieden aan de justitie, zooals E. POLAK in „Het Volk", in verband met het feit, dat er eenige vervolgingen waren ingesteld wegens beweerde mishandeling van onderkruipers.

Met een triomfkreet werd dan ook in „Het Volk" van 10 Augustus 1911 medegedeeld „dat het beëindigen van den strijd plaats vond, met een volledig verlies voor de arbeiders."

De Sigarenmakers in 's Hertogenbosch, georganiseerd in de Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers, ondervonden tijdens hun staking in 1914 bij de firma GOULMY & BAAR, eveneens scherpe bestrijding van de zijde der religieuse en moderne organisaties.

De R.-K. geestelijkheid bewerkte de R.-K. arbeiders, door hen het houden van hun Paschen te verbieden, indien ze langer in de gelederen der Federatie bleven, terwijl door het Hoofdbestuur van den modernen Sigarenmakersbond zijn leden bevolen werd, aan den arbeid te gaan, op straffe van geen steunuitkeering meer te ontvangen.

Eenzelfde schandstuk voor de Nederlandsche arbeidersbeweging gebeurde ook in Enschedé. Er was aldaar in Februari een staking uitgebroken op de Stoomweverij „Nijverheid". De directie beloofde de arbeiders van de eene week tot de andere verbetering. Doch toen deze uitbleef, besloten de wevers te staken.

Met de onderhandelingen hadden zich ook de Bestuurders der respectievelijke textielarbeidersorganisaties bemoeid. Echter, toen de arbeiders in staking waren gegaan, dwongen de Bestuurders van den R.-K. Textielarbeidersbond, den Christelijken Textielarbeidersbond „Unitas" en den modernen bond „De Eendracht" hun leden, den arbeid weer op te vatten. Waartoe ze ten slotte ook zijn overgegaan. De Besturen van „De Eendracht", de voorzitter Bevers, Dalenoord, secretaris afd. Enschedé en Wessels, de bode; de Besturen van den „R.-K.

Sluiten